TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 28

28
Bülten
TEMMUZ 2016
Ü T S P r o j e s i 4 . Ç a l ı ş t a y ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) işbirliğinde yürütülmekte olan Ürün Takip
Sistemi (ÜTS) Projesi’nin 4. Çalıştayı, İstanbul’da ilgili kamu
kurumları, kalibrasyon kuruluşları ve tıbbi cihaz sektörlerin-
den yaklaşık 240 temsilcinin katılımı ile gerçekleşti.
TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve
TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı
Dr. Ali Sait Septioğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan,
ana teması “Klinik Mühendislik Modül Grubu” olan Çalıştay
oturumları süresince, proje paydaşları ile karşılıklı bilgi pay-
laşımında bulunuldu ve paydaşların değerlendirmeleri ve
önerileri alındı.
İlk gün ÜTS Projesi kapsamında geliştirilen Ürün Yönetimi
Modülü’nün Tıbbi Cihaz İşlevleri, geliştirilen yazılım üzerin-
den yazılım eğitmeni Hacer Güner tarafından tanıtıldı. Öğ-
leden sonra yapılan oturumda ise ÜTS Projesi yazılım mü-
hendisleri Rana Gönültaş ve Ahmet Çağrı Şimşek tarafından
Ürün Hareketleri Modülü hakkında tanıtım sunumu yapıldı;
geliştirilen işlevler yazılım üzerinden gösterildi.
İkinci gün, Klinik Mühendislik Modül Grubu kapsamında
geliştirilmekte olan işlevler ÜTS Projesi Yazılım Geliştirme
Takım Lideri Akif Boynueğri tarafından tanıtıldı. Oturumlar
boyunca katılımcıların idari soruları TİTCK Tıbbi Cihaz Sek-
törel Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Baş, TİTCK Tıbbi
Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi’nden Ömer Faruk Kuru ve
Serbay Bahçeci tarafından cevaplandı.
TİTCK Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanı
Dr. Yalçın Soysal ve TÜBİTAK BİLGEM YTE e-Devlet Mimari
Ofisi BirimYöneticisi Turan Bahattin Özen tarafından yapılan
kapanış konuşmaları ile birlikte, proje ekibi ve proje paydaş-
larının katkılarıyla ÜTS Projesi 4. Çalıştayı tamamlandı.
ÜTS Projesi 4. Çalıştayı Gerçekleştirildi
6. sınıfta okuyan kız öğrencilerin katıldığı Prof. Dr. Aziz
Sancar GIS Kampları, Nisan ve Mayıs ayları içinde Türkiye’nin
yedi bölgesini temsilen Zonguldak, Mersin, Şanlıurfa, Arda-
han, Uşak, Ankara ve İstanbul illerinde STEM (Bilim, Teknolo-
ji, Mühendislik, Matematik) temasıyla gerçekleştirildi. Etkin-
liklere katılan öğrenciler arasından seçilen 63 kız öğrenci ve
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 13 rehber
öğretmen, 11-12 Haziran tarihlerinde TÜBİTAK Konya Bilim
Kampı’na katıldı.
Etkinliğin ilk gününde Konya Bilim Merkezi’ndeki “Temel
Adımlar”, “Vücudumuz”, “Bilimin Sultanları” ve “Dünyamız”
temalı sergileri gezen katılımcılar, ardından sergi alanındaki
etkileşimli düzenekleri denedi, gün sonunda da planetar-
yumda astronot temalı bir film izlediler. İlk gün etkinlikleri
Mevlana Kültür Merkezi’ndeki sema gösterisiyle son buldu.
Etkinliğin ikinci günü daha çok STEM alanında yapılan
etkinliklerle geçti. Güne “Bağlantı Kuralım”, “Kriptoloji”,
“Meyvelerin Müziği”, “Canlıların Dünyası” olmak üzere dört
farklı ayaküstü atölye çalışmasıyla başlandı. Ardından bir
bilim gösterisiyle öğrencilere maddenin halleri anlatıldı.
Öğleden sonra planetaryumda “Görünmeyen Dünyanın
Gizemleri” isimli bir film izlendi. Gösterim sonrası “Arabanı
Tasarla” etkinliğine katılan öğrenciler tasarladıkları arabaları
yarıştırdılar ve en hızlı ilk altı arabanın yanı sıra eğitmenlerin
puanlarıyla en güzel üç araba belirlendi. İkinci gün etkinlik-
leri Mevlana Müzesi gezisiyle son buldu. Etkinlik sırasında
öğrencilerle yapılan röportajlara, öğrencilerimizin Prof. Dr.
Aziz Sancar’a teşekkür mesajına ve Konya Bilim Merkezi ta-
nıtımına bilimgenc.tubitak.gov.tr adresinden erişilebilir.
Aziz Sancar GIS, TÜBİTAK Konya Bilim Kampı Yapıldı
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook