TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 22

22
Bülten
TEMMUZ 2016
Yurt Dışından TÜBİTAK MAM’a İlgi Artıyor
Avrupa, Asya, Afrika kıtalarından, Almanya, Cezayir, Du-
bai, Pakistan, Katar, Azerbaycan gibi ülkelerden TÜBİTAK
MAM’a yapılan test/analiz talepleri arttı. Kimyasal analizler,
gıda ürünlerinin analizleri, inşaat malzemeleri, su ve toprak
analizleri en fazla talep gelen konular arasında yer alıyor.
TÜBİTAK MAM tarafından taleplerin yapılabilirliği incelene-
rek, talep sahiplerine gerekli bilgiler veriliyor.
Konu ile ilgili olarak bilgi veren Endüstriyel Hizmetler Bi-
rim Yöneticisi Meral Özcan, MAM olarak yapılan testlerin
yurtdışına tanıtımı konusunda çalışmalarının yoğun bir şe-
kilde devam ettiğini, İngilizce olarak hazırlanan test/analiz
kataloğunun yurtdışında yapılan etkinliklerde dağıtıldığını
söyledi. Özcan ayrıca, elektronik ortamda da irtibatta olu-
nan firmalara ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleri-
ne de katalog gönderildiğini ifade etti. Yapılan bu çalışmalar
ile MAM olarak yabancı ülkeler ile yapılan Ar-Ge işbirlikle-
rimizin artırılması hedefleniyor. İngilizce kataloğa aşağıdaki
linkten ulaşılabilir:
15_industrial_services_price_catalogue.pdf
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Heyeti’nin MAM Ziyareti
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB)
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Okay
Kılıç, Daire Başkanı Nihat Asan ve beraberindeki heyet TÜ-
BİTAK MAM’ı ziyaret etti. TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi,
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) yöneticileri, tem-
silcileri tarafından karşılanan heyet ile yoğun olarak “MAR-
POL EK-VI kapsamında gemilerden kaynaklı emisyonların
ölçümleri” konusu üzerinde görüşüldü. TÜBİTAK MAM ÇTÜE
Müdürü Dr. Selma Ayaz enstitü çalışmalarına yönelik detaylı
bilgiler aktardı. Enstitü laboratuvarları ziyaret edilerek olası
projeler; UDHB’nin Tekirdağ’da kurmuş olduğu Petrol Kirli-
liği-Acil Müdahale Merkezi’nde geliştirmeyi planladıkları
laboratuvar için ÇTÜE’den istenen teknik destek; Uluslara-
rası Denizcilik Örgütü tarafından desteklenmesi planlanan
ve başvurusu yapılan “Denizcilik-Gemi Sanayi Endüstrisinde
İklimDeğişimine Etkinin Azaltılması için Kapasite Geliştirme
Projesi” ihale sürecinde MAM tarafından destek mektubu
sağlanması konuları görüşüldü.
SSM’nin 2017-2021 Yol Haritasına MAM’dan Destek
SSM Müsteşarlığı tarafından Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi
konusunda verimliliğin artırılabilmesi, stratejik yönetim ba-
kışıyla etkinliğinin yükseltilmesi için 2011 yılında hazırlanan
beş yıllık Teknoloji Yönetim Stratejisi (2011-2016) doküma-
nının, 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenme-
si amacıyla Teknopark İstanbul’da “SSM Teknoloji Yönetim
Stratejisi Çalıştayı” düzenlendi.
SSM tarafından organize edilen Çalıştaya firmalardan
yaklaşık yüz kişilik uzman grubu katıldı. Çalıştayda TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi’ni Malzeme Enstitüsünden Ah-
met Taşkın, Havva Kazdal Zeytin, Özgür Duygulu; Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsünden Haldun Karan; Kimya Teknolo-
jileri Enstitüsünden Elif Ünveren temsil etti. Çalıştayda, ülke-
miz savunma sektörü için gelecek 20 yılı kapsayan bir bakış
açısıyla Dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak teknoloji
yönetim stratejileri belirlendi.
Y u r t D ı ş ı n d a T Ü B İ T A K M A M ’ a İ l g i A r t ı y o r
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook