TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 32

32
Bülten
ŞUBAT
2016
“Düzenli ve Açık Gözenekli Geometride Metal Köpüklü
Akış Kanalına Sahip Yüksek Performanslı Kompakt Isı Eşan-
jörü Tasarımı ve Geliştirilmesi” konusunda yeni başlayacak
olan 1003 projesi kapsamında, TÜBİTAK MAM Malzeme
Enstitüsü’nden Proje Yöneticisi Dr. Levent Turhan, Dr. Ömer
Eksik, Dr. Nurettin Özbey ve yurtdışından danışman/araş-
tırmacı Prof. Dr. Halim Gürgenci ile proje ortağı Karabük
Üniversitesi Rektör Yrd., Dekan ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr.
Mustafa Yaşar ile Dekan Yrd. Doç. Dr. Melik Çetin, projede
sanayi ortağı olan Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’nin Bi-
lecik-Bozüyük tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ar-Ge
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şen ve Ar-Ge İnovasyon So-
rumlusu Dr. Emine Cerit ile projede yapılacak çalışmaların
görüşüldüğü sözleşme öncesi bir toplantı gerçekleştirildi.
Proje Ulusal İhtiyaca Cevap Verecek
“Sanayide Enerjinin Etkin Kullanılmasına ve Atık Isının
Değerlendirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları” 1003 Proje
Çağrısı kapsamında; sanayide enerji kullanımı, verimliliği
ve özellikle enerji çevrim santrallerindeki atık enerji başta
olmak üzere atık enerjinin (baca gazı, ısı, buhar üretimi vb.)
kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesine yönelik bilgi, ürün/
teknoloji geliştirilmesine duyulan ihtiyaç doğrultusunda,
sistemin enerji verimliliğini en az %10 artıran, 60.000 saatin
üzerinde ömre sahip ısı eşanjörlerinin geliştirilmesi hedef-
leniyor.
Bu hedefe yönelik olarak, TÜBİTAK MAM Malzeme Ens-
titüsü koordinatörlüğünde, İTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi,
Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile Türk Demir Dö-
küm Fabrikaları A.Ş.’nin proje ortaklığı ve ayrıca EÜAŞ Enerji
Üretim Santrallerinin etkin işbirliği desteğiyle gerçekleşti-
rilecek olan “Düzenli ve Açık Gözenekli Geometride Metal
Köpüklü Akış Kanalına Sahip Yüksek Performanslı Kompakt
Isı Eşanjörü Tasarımı ve Geliştirilmesi” konulu proje önerisi
kabul edildi.
Bu projede farklı üretim yöntemleriyle metal köpük ve/
veya balpeteği yapısı geliştirilmesi ve bunun ısı eşanjörleri-
ne entegre edilerek, verimi çok daha yüksek, kompakt bir ısı
eşanjörü prototipine dönüştürülmesine yönelik Ar-Ge çalış-
malarının yapılması amaçlanıyor.
Malzeme Enstitüsü, Türk Demir Döküm
Fabrikalarını Ziyaret Etti
T Ü B İ T A K M A M
“1. TÜBİTAK MAM Patent Günü”, TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi (MAM) Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan
Yardımcılığı Patent Destek Birimi tarafından bu yıl ilk kez
Gebze’de düzenlendi.
70 personelin katıldığı etkinliğe geçmişten günümüze,
tescilli ya da başvurusu yapılmış patentlerde “Buluş Sahibi”
olarak yer alan ve halen MAM’da çalışan buluşçular davet
edildi. Ayrıca, kurum yöneticileri ve organizasyona destek
veren personel de davetliler arasında yer aldı. Patent Destek
Birim Yöneticisi Gülsen Oksay açılış konuşmasından sonra,
etkinlik boyunca, geçmişten günümüze alınmış olan pa-
tentler, Buluş Adı, Buluş Sahipleri, Tescil numarası ve Tescil
Yılı ile birlikte, enstitüler bazında slayt gösterisi ile paylaşıldı.
TÜBİTAKMAM’da “1. Patent Günü” Düzenlendi
TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, konuşmasında, buluşları
patentle korumanın ve sonrasında ticarileşmesinin önemini
vurguladı.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook