TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Avrupa ve Afrika’ya Test-Analiz Hizmetleri
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde yurtdışından
gelen talepler doğrultusunda endüstriyel test ve analiz hiz-
metleri verilmeye başlandı. Uluslararası akreditasyon bel-
gesine sahip olan TÜBİTAK MAM’ın yedi Enstitüsünde, 612
Laboratuvar ile yılda ortalama 50 bin adet üzerinde analiz
hizmeti yurtiçine veriliyor.
Almanya’dan gelen firma talebinde, sonuçların güvenilir
olması sebebiyle TÜBİTAK MAM tercih edildi. Malzeme Ens-
titüsü Mekanik Özellikler Laboratuvarı’nda ambalaj çember-
lerine çekme deneyi yapıldı ve sonuçları raporlanarak yurt-
dışına gönderildi.
Orta Afrika ülkesi Tanzanya heyetinin 2015 Eylül ayında
gerçekleştirdiği TÜBİTAK MAM ziyaretindeki ikili görüşmeler
sonrasında, Tanzania Industrial Research and Development
Organization (TIRDO) tarafından Kimyasal Teknoloji Enstitü-
sü’ne gönderilen esansiyel yağ örneklerinin çeşitli paramet-
re analizleri yapıldı ve rapor muhatap kuruma gönderildi.
Yurtdışından gelen örneklerin gümrük işlemleri MAM ta-
rafından yürütüldü. Böylelikle yurtdışından gelen test/ana-
liz talepleri de değerlendiriliyor ve ülkemize döviz girişi sağ-
lanıyor. Yurt içinde yapılmayıp, yurtdışına gönderilen test
ve analiz hizmetlerinin, yurtiçinde yapılarak bilgi ve dövizin
yurtiçinde kalmasının sağlanması için araştırma çalışmaları
TÜBİTAK MAM’da yapılıyor.
Test ve analiz kapsamında TÜBİTAK MAM’da yapılan hiz-
metlerin İngilizce kataloğuna
/
en/content/test-analysis-services adresinden ulaşılabilir.
BÜTÜNLEŞİK Projesi Kabul Testleri
Başarıyla Tamamlandı
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü (SYGM) ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Tek-
nolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından ortaklaşa
yürütülmekte olan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri (BÜ-
TÜNLEŞİK) Projesi kapsamında geliştirilen Bütünleşik Bilgi
Sistemi’nin kesin kabulü gerçekleşti.
Sosyal yardım alanında reform niteliği taşıyan BÜTÜNLE-
ŞİK Projesi ile sosyal yardım alanının temel problemi olarak
gösterilen, sağlıklı işleyen bütünleşik platform eksikliği gi-
derilerek sosyal yardım sisteminin kurumsal altyapısının
oluşturulması hedefleniyor. 2010 yılında hayata geçirilen
BÜTÜNLEŞİK Projesi ile beraber 81 ilde yer alan 1001 Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları’ndaki tüm işlem-
ler elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Bu sayede sosyal
yardımların adil dağıtılması ve mükerrer yardımların engel-
lenmesine katkı sağlanıyor. Devlet eliyle yapılan bütün sos-
yal yardımlara yönelik vatandaşın yardım başvurusu, yardım
alma süreci tamamlanıncaya kadar Bütünleşik Bilgi Sistemi
üzerinden şeffaf, hesap verilebilir, etkin ve bütüncül olarak
takip edilebiliyor.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook