TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 28

28
Bülten
ŞUBAT
2016
T Ü B İ T A K M A M
“KBRN Filtrelerine Özel Empregne
Aktif Karbon Teknolojisi”
TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen “KBRN Filtrelerine
Özel Empregne Aktif Karbon Teknolojisi”doğal hammadde-
den yola çıkılarak elde edilen empregne aktif karbonun üre-
timini esas alıyor. Sonuç empregne aktif karbon, kara, deniz
ve hava araçları ile toplu korunma sığınakları için KBRN fil-
trelerinin üretiminde kullanılabiliyor.
Söz konusu teknolojide yerli hammaddelerin kullanımı
ile yerli empregne aktif karbonun üretimi gerçekleştirilerek,
ithalatı özel izinlere tabi olan empregne aktif karbonun üre-
timi sağlanacak. Bu teknoloji ile granül yapıda ürün üretimi
gerçekleştirilerek, her türlü KBRN koruyucu filtrenin yurt
içinde üretimine olanak verilecek ve KBRN korunma tekno-
lojisi bakımından yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırılacak.
Geliştirilen metotla üretilecek empregne aktif karbon kim-
yasal silahlarda kullanılan ajanları hem kimyasal hem de fi-
ziksel adsorplama yöntemi ile tutma kapasitesine sahip ola-
cak ve ilgili askeri kriterleri sağlayacak. Aynı ürün sanayideki
bazı istenmeyen zehirli kimyasal atıkların arıtılmasında da
kullanılabilecek.
Uygulama Alanları
Türk Silahlı Kuvvetleri için kara (zırhlı araç, KBRN keşif
araçları, mobil arazi laboratuvarları, vb.), hava (helikopter ve
savaş uçağı filtreleri), deniz (her türlü fırkateyn, hücum botu
ve savaş gemisi) ve toplu korunma sığınakları (taşınabilir:
konteynır, çadır, vb., sabit: bina) için KBRN koruyucu hava-
landırma filtrelerinde; Devlet büyükleri için KBRN koruyucu
VIP araçlarının ve toplu korunma sığınaklarının KBRN koru-
yucu filtrelerinde; Sivil toplu korunma sığınaklarının hava-
landırma filtrelerinde; Metro istasyonları ve büyük alışveriş
merkezlerinin lüzumlu haller durumunda KBRN’den korun-
ma merkezlerine dönüştürülmesi için kullanılacak havalan-
dırma filtrelerinde; KBRN kişisel koruyucu gaz maskelerinde;
Özellikle H2S ve amonyak salınımı yapan baca gazlarının
arıtılmasında; HF tutmada; Zehirli endüstriyel kimyasalların
ve zehirli endüstriyel malzemelerin adsorpsiyonunda (tu-
tunmasında).
Avantajları
Söz konusu ürün KBRN filtreleri için gerekli askeri stan-
dartları karşılamaktadır; Yerli hammadde kullanımı ile ürün-
lerde yerlilik sağlanacaktır; Stratejik bir ürünün yerli üretimi
sağlanmış olacak ve bu ürünle ilgili KBRN koruyucu filtreleri
yurt içinde üretilerek yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırı-
lacaktır; Ürün tek başına veya ilgili ihtiyaca yönelik filtre ha-
linde ihraç edilebilecektir.
TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönet-
meliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama
yöntemi ile Merkez tarafından öngörülen koşulları sağlayan
isteklilere, satış adetine bağlı olarak öngörülmüş lisans be-
deli karşılığında teknoloji transferi yapılacaktır.
Transfer Modeli
Söz konusu teknolojiler, TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazla-
rının İdaresine Dair Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun
olarak, basit lisanslama yöntemi ile yirmi yıllığına, Kurumu-
muz tarafından öngörülen koşulları sağlayan tüm isteklilere
açık ve satış adedine bağlı olarak öngörülmüş lisans bedeli
karşılığında transfer edilecektir.
Çağrı Tarihi
: 22.12.2015
Geçerlilik Süresi
: Sürekli Açık
TÜBİTAK MAM Teknoloji Transfer Ofisi’nden detaylı bilgi
alınabilir
).
TÜBİTAK MAM’dan Transfere Hazır Teknoloji:
Söz konusu teknolojide yerli hammaddelerin kullanımı ile yerli empregne aktif karbonun
üretimi gerçekleştirilerek, ithalatı özel izinlere tabi olan empregne aktif karbonun üretimi
sağlanacak.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook