TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğü ile TÜSSİDE arasında yürütülmekte
olan “Ulusal Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Belir-
lenmesi Projesi”, 22 Ocak 2016 tarihinde TÜSSİDE’de
gerçekleştirilen “Nihai Değerlendirme ve Kapanış
Toplantısı” ile son buldu. Projenin ana amacı, jeoter-
mal enerji potansiyeli açısından dünyada önemli bir
yere sahip olan Türkiye’nin bu kaynaklarından gere-
ğince yararlanmasını sağlamaya yönelik ulusal jeo-
termal seracılık stratejilerinin oluşturulmasıydı.
Toplam 8 ay süren projenin kapanış toplantısına,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğü ile TÜSSİDE proje ekipleri ve Teknik
Komite Üyeleri katıldı. Kapanış toplantısında proje
kapsamında hazırlanan “Ulusal Jeotermal Seracılık
Stratejileri Belgesi” üzerinde son değerlendirmeler
yapılarak, belge son haline getirildi. Proje Teknik Ko-
mite Üyelerine, projeye yaptıkları katkılardan dolayı
teşekkür belgesi sunuldu.
Ulusal Jeotermal Seracılık Stratejileri
TÜSSİDE ile Oluşturuldu
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi
ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında DOKAP Bölgesi için “Girişimci-
lik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” imzalandı.
TÜSSİDE tarafından yürütülecek projede, DOKAP Bölge-
si’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut
durumu analiz edilecek, öncelikli müdahale alanlarına yö-
nelik projelendirme çalışmaları yapılacak ve stratejik yol
haritası ortaya çıkarılacak. Bölgede yenilikçilik ve girişimcilik
kapasitesinin, rekabetçilik düzeyinin ortaya çıkarılmasının
hedeflendiği Projenin çıktıları ile bölge halkının gelir düze-
yini artırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak
amaçlanıyor.
Proje kapsamında bölgedeki organize sanayi bölgeleri ve
küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve iş ge-
liştirme merkezleri, üniversiteler, KOBİ’ler ve serbest bölge-
DOKAP Bölgesi, Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kapasitesini TÜSSİDE ile Artıracak
lerin girişimcilik ve yenilikçilik altyapısı analiz edilecek. Saha
görüşmeleri, anketler ve çalıştaylar ile ihtiyaçlar belirlenip
stratejik yol haritaları ortaya konulacak.
Bölgede rekabetçiliği artırmaya yönelik küme potansiyeli
belirleme ve küme yol haritası oluşturma ile girişimcilik ve
yenilikçilik kapasitesini artırmaya yönelik sistem/model kur-
ma ve fizibilite analizleri de projenin önemli adımlarını oluş-
turuyor. Projenin Nisan 2017’de sona ermesi hedefleniyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook