TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 24

24
Bülten
ŞUBAT
2016
T Ü B İ T A K B İ L G E M
TÜBİTAK BİLGEM’den Temel Bilimler Çalıştayı
TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü
(TBAE), Ankara’da “Türkiye’nin Geleceği: Temel Bilimler II”
konulu bir Çalıştay düzenledi.
Çalıştay, TÜBİTAK BİLGEM TBAE Müdürü Bilal Kılıç’ın açılış
konuşmasıyla başladı ve TÜBİTAK BİLGEM TBAE sunumuyla
devam etti. Üç oturumdan oluşan Çalıştayın ilk oturumun-
da Türkiye’de Temel Bilimler’in durumu, sorunları ve bu bağ-
lamda dünyadaki eğilimler tartışıldı. İkinci oturumda ise Tür-
kiye’deki eğitimde ve ekonomide kısa ve uzun vadede neler
yapılabileceği, metodolojiler ve hedefler üzerinde duruldu.
Üçüncü bölümün konusunu ise bu hedeflerin gerçekleştiril-
mesinde karşılaşılabilecek zorluklar ve bunlara ilişkin çözüm
önerileri oluşturdu. Ayrıca, bu konuda kurulması gereken iş-
birlikleri ve TÜBİTAK, YÖK ve ilgili kurumlardan beklentilerin
neler olduğu üzerinde ayrıntılı bir şekilde duruldu.
Temel Bilimler’in önde gelen isimlerini bir araya getiren
Çalıştay’a Prof. Dr. Ahmet Oral, Prof. Dr. Altuğ Özpineci, Prof.
Dr. Arap Duran Türkoğlu, Prof. Dr. Atilla Aydınlı, Prof. Dr. Ay-
sel Vanlı, Prof. Dr. Ergun Yalçın, Doç. Dr. Hakan Altan, Prof.
Dr. Ogün Doğru, Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu, Prof. Dr. Semra İde,
Dr. Tayfun İde, Prof. Dr. Turgut Önder ve Yrd. Doç. Dr. Bilge
Baydemir katıldı.
Aynı kapsamda gerçekleştirilen Çalıştayın ilki 18 Kasım
2015 tarihinde, İstanbul’da düzenlenmişti.
EPDK Petrol Piyasası Bildirimleri EBİS Üzerinden
Alınmaya Başlandı
EPDK’nın Petrol Piyasası mevzuatı uyarınca bildirim yap-
makla yükümlü lisans sahipleri, bildirimlerini 1 Ocak 2016
tarihinden itibaren TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü’nce (YTE), EBİS (EPDK Bilişim Sistemi
Geliştirilmesi Projesi) kapsamında geliştirilen Bildirim Siste-
mi üzerinden yapmaya başladı.
Proje’nin önceki safhalarında Doğalgaz, Elektrik ve LPG
piyasası bildirimleri devreye alındı ve Petrol Piyasası bildi-
rimleri ile birlikte ülkemizin tüm enerji piyasası bildirimleri
Bildirim Sistemi’ne dâhil edildi.
Bildirim Sistemi ile piyasalardaki yükümlüler bildirimlerini
elektronik ortamda e-imza ve mobil imza aracılığıyla yapa-
biliyorlar. Bildirimlerin detaylı analizleri proje kapsamında
geliştirilen bir diğer ürün olan Enerji Piyasası Analiz ve Ra-
porlama Sistemi ile gerçekleştiriliyor. Analizler sonucunda
piyasalardaki firmaların faaliyetleri mevzuat çerçevesinde
izleniyor. Bildirim Sistemi aynı zamanda EPDK’nın e-Devlet
Kapısı üzerinden hizmete açtığı ilk uygulama olma özelliğini
taşıyor.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook