TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK UME’den Medikal Metroloji Laboratuvarı
TÜBİTAK UME bünyesinde uzun bir çalışma süreci sonu-
cunda tamamlanan “Medikal Metroloji Fizibilite Projesi”nin
bir sonucu olarak kurulan Medikal Metroloji Laboratuvarı
fiilen faaliyetlerine başladı.
Temel amacı medikal metroloji alanlarında ölçüm büyük-
lüklerin izlenebilirliğini sağlamak ve geliştirmek olan labo-
ratuvar, uluslararası metroloji sistemine entegrasyon için de
kalibrasyon, ölçüm ve deney hizmetleriyle ülke içerisinde
veya dışında kurulu alt seviyedeki laboratuvarlara izlenebi-
lirlik sağlayarak ölçüm birliğini oluşturacak.
Ülke ihtiyaçları ve paydaşlarının talepleri doğrultusunda
ilgili konularda araştırma projeleri üretmeyi de amaçlayan
laboratuvar bu kapsamda, Avrupa Metroloji Araştırma Prog-
ramı araştırma projelerinde proje ortağı olarak da görev alı-
yor.
Medikal Metroloji Laboratuvarı sağlık alanında kullanılan
cihazların ölçüm izlenebilirliği ve güvenilirliğinin sağlanma-
sı çalışmaları yanında, otoanalizörler için sertifikalı referans
malzeme üretimi, medikal cihazlar için kalibratör tasarımı ve
üretimi konularında da hizmet verecek.
Ultrasonik tekniklerin sağlık alanındaki uygulamaları için
sistemler kurulması ve projeler üretilmesi, işitme cihazları ve
kulaklıkların performans testlerinin gerçekleştirilmesi çalış-
malarını yürütecek olan laboratuvar, medikal cihaz kalibras-
yonu konusunda çalışan profesyoneller için özel eğitimler
de düzenleyecek.
TÜBİTAK UME Medikal Metroloji Laboratuvarı ile hem
vatandaşların aldığı sağlık hizmetinin kalitesi izlenebilecek
hem de bu alanda yurtdışına olan bağımlılık azaltılmış ola-
cak.
Tıbbi cihazların ölçüm kalitesi TÜBİTAK UME
aracılığıyla izlenebilecek.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook