TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
KEC Koruma Profilinin Güncel Sürümü, Ortak Kriter
Değerlendirmesinden Geçti
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştır-
maları Enstitüsü (UEKAE) E-Kimlik Uygulamaları Birimi tara-
fından geliştirilen Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin
(EKDS) uç birim noktası olan Kart Erişim Cihazı (KEC) için ha-
zırlanan koruma profilinin (PP) güncel sürümü v.2.5, Ortak
Kriter (CC) değerlendirmesinden başarıyla geçti.
EKDS’nin bir parçası olan KEC içindeki Güvenli Erişim Mo-
dülü (GEM) sayesinde elektronik kimlik kartlarının içindeki
biyometrik veriler okunabiliyor ve bu sayede biyometrik
kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. KEC kimlik
doğrulama işlemi sonucunda GEM tarafından elektronik
olarak imzalanmış sayısal bir belge oluşturuluyor. Böylece,
gerçekleştirilen kimlik doğrulama işleminin kim tarafından,
ne zaman, nerede ve hangi vatandaş için gerçekleştirildiği
kayıt altına alınabiliyor.
Yayımlanan ve uluslararası alanda geçerli olan koruma
profili; KEC’in güvenlik özelliklerini tanımlıyor. KEC üreticile-
rinin geliştirdikleri ürünleri, TSE tarafından akredite edilmiş
herhangi bir laboratuvarda test ettirerek, bu koruma profili-
ne uygun olarak CC EAL4+ güvencesinde CC sertifikası alma
zorunluluğu bulunuyor.
Potansiyel KEC üreticileri, “Protection Profile for Appli-
cation Firmware of Secure Smartcard Reader for National,
Electronic Identity Verification System” başlığıyla CC portal-
da yayımlanan dokümanı, aşağıdaki linkten ücretsiz olarak
indirebilirler:
-
tection%20Profile%20for%20Secure%20Smartcard%20Re-
ader%20Application%20Firmware_v2.5.pdf
T.C. Başbakanlık Misafirleri TÜBİTAK BİLGEM’de
T.C. Başbakanlık’tan gelen 45 kişilik
grup TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ni zi-
yaret etti. Programın açılış konuşma-
sını BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yar-
dımcısı Dr. Lami Kaya gerçekleştirdi.
Misafirlere, TÜBİTAK BİLGEM, MAM,
UME ve MARTEK tanıtım sunumları
yapıldı ve TÜBİTAK BİLGEM proje ve
teknolojileri hakkında bilgi paylaşı-
mında bulunuldu. TÜBİTAK BİLGEM
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)
tarafından geliştirilen Taktik Eğitim
Sistemi (TAKSİS) sahası gezildi ve
TAKSİS demosu yapıldı.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook