TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Termik Santraller İçin Yerli Ekipman Üretimi Semineri
“Enerji Sektöründe Yerlileşme-I Termik Santraller İçin Yerli
Ekipman Üretimi Semineri” İstanbul Sanayi Odası (İSO) ta-
rafından gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmalarını İSO
Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Enerji İhtisas Kurulu
Başkanı M. Ata Ceylan, TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknolo-
ji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ve
EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış yaptı.
Konuşmasında, enerji projelerinde Türkiye’ye bir seviye at-
latmak istediklerini ifade eden Makaracı “Biz ilk çalışmamıza
2006 senesinde EÜAŞ ile birlikte termik santral atık ısılarının
değerlendirilmesi projesi ile başladık. Bu 10 yıl içerisinde
geldiğimiz nokta da çeşitli projeler geliştirerek devam et-
mektedir. Defalarca termik santraller yerinde ziyaret edildi.
Ar-Ge projelerine temel teşkil edecek şekilde projeler ortaya
konuldu. İlk defa Türkiye’de termik santral alanında bir ekip
oluşturuldu. Yaklaşık 15 kişilik bir ekibimiz var. 2015 yılı sonu
itibarıyla da ülkemizde tüketmiş olduğumuz elektriğin yak-
laşık yüzde 68’i termik santral teknolojisinden üretilmiş. Bu-
rada doğal gaz yakıtlı termik santrallerin payı yaklaşık yüzde
38 iken, kömür yakıtlı termik santrallerin payı da yüzde 28
civarında. Son dönemde ülkemizde yaşanan doğal gaz sıkın-
tılarını aşmak için değişik teknolojiler üzerinde çalışmamız
lazım” diye konuştu.
Yapay Sulak Alanlarda Evsel Atıksuların Arıtımı
Uluslararası EğitimÇalıştayı
The Inter-Islamic Network on Water Resources Develop-
ment andManagement (INWRDAM) ile TÜBİTAKMAMÇevre
ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün (ÇTÜE) birlikte düzenlediği,
The Islamic Development Bank’ın sponsor olarak yer aldı-
ğı “The International Training Workshop on: Sewage Treat-
ment by Natural Processes; Constructed Wetlands” çalıştayı
TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirildi.
Doğal arıtma sistemleri ve ağırlıklı olarak yapay sulak
alanlarda evsel atıksu arıtımı ile sürdürülebilir su yönetimi
ve havza yönetimi temalarının da tartışıldığı çalıştayda ka-
tılımcılar arasında bilgi transferi ve iş birliği geliştirme ko-
nuları paylaşıldı. Çalıştaya TÜBİTAK MAM ÇTÜE, INWRDAM,
Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi, Malezya Sulama
ve Drenaj Başkanlığı, Bangladeş Su Kaynakları Bakanlığı,
Irak, Tunus, Özbekistan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Namık
Kemal Üniversitesi, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (DSİ),
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi
(İSU), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İda-
resi (SASKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizas-
yon İdaresi (İSKİ) yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarından
TURMEPA yetkilisi katıldı.
Çalıştay, INWRDAM Yönetici Müdürü Dr. Murad Jabay
Bino, INWRDAM Türkiye Sorumlusu Doç. Dr. Kemal Güneş
ve TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdürü Dr. Selma Ayaz’ın açılış ko-
nuşmaları ile başladı. ÇTÜE araştırmacılarının sunumları ile
ÇTÜE’nin su kaynakları üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar
tanıtıldı. Ayrıca çalıştaya, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mü-
hendisliği Bölümü ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mü-
hendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği’nden birer öğretim
üyesi davet edilerek “Integrated Watershed Management”
ve “Modelling Reactions on ConstructedWetlands” konuları
sunuldu. Saha gezisi kapsamında, Gebze atıksu arıtma tesi-
si, Balçık Köyü yapay sulak alanı ve Gebze Denizli Köyü içme
suyu arıtma tesisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kana-
lizasyon İdaresi (İSU) yetkilileri nezaretinde ziyaret edilerek
kapsamlı bir teknik gezi programı gerçekleştirildi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook