TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Teknoloji Platformları Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
netmeniz. O yüzden de üniversiteler olarak baktığımız za-
man, TTO’ları çok iyi kullanmalarını ve bu şekilde kurumsal
bir yapı oluşturmalarını bekliyoruz.”
“1004 Programı ile Nitelikli Bilgi Oluşturulmalı ve Başarı
Öykülerimiz Olmalı ”
Prof. Dr. Mandal, 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek-
leme Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın iki beklentisi ol-
duğuna değindi. Beklentilerden birinin, bu platformun
yüksek teknoloji ürün grubu odaklı olarak oluşturulması
olduğunu, diğerinin de platformun yönetimi konusunda
olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mandal, “Sizlerden beklentimiz
bu kavramı-araştırmayı yapmak yerine araştırmayı yönet-
mek kavramını- ülkemizde ortaya koyma noktasında örnek
modeller oluşturmanız. 20 başvurunun hiçbirini birbirine
benzetmeye çalışmıyoruz. Tabii ki birbirlerinden esinlene-
ceklerdir, kimsenin kendi özerk modellerine engel koymak
istemiyoruz. Gelecekte, Türkiye araştırma ekosisteminde
neler iyi yapılıyor, ne örnekleriniz var diye konuşulduğunda,
1004 programımızın ön plana gelmesini ve başarı modelleri
oluşturmasını istiyoruz. Hem çıkardığı nitelikli bilgiyle, hem
de oluşturduğu işbirliği ve yönetimmodeliyle kendini ispat-
lamış başarı öykülerimiz var diyebilmeliyiz” diye ifade etti.
TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Ko-
ordinatörü Mustafa Ay ise 1004 Mükemmeliyet Merkezi
Destekleme Programı, Yüksek Teknoloji Platformları Çağ-
rısı hakkında bir sunum yaptı. Mustafa Ay, ulusal hedef ve
politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, izle-
nebilir hedefleri olan, ticarileşme potansiyeli yüksek proje-
leri içeren araştırma programlarını desteklemek amacıyla
oluşturulan 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Prog-
ramının amaç ve kapsamı, başvuru modeli, genel süreç,
değerlendirme kriterleri, bütçe, fikrî ve sınai haklar, izleme
kriterleri gibi konularda katılımcılara bilgi verdi. Tanıtım
toplantısı, katılımcıların yönelttiği soruların yanıtlanmasıyla
devam etti.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook