TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Eskişehir Sanayi Odası’nı Ziyaret Etti
belirtti.
Yeni TÜBİTAK’ın Önümüzdeki Dönem Stratejisi: Nitelikli
Bilgi ve Nitelikli İnsan
TÜBİTAK’ın önümüzdeki dönem stratejisini, araştırma,
teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde, ulusal hedef-
lere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan olarak açık-
layan Prof. Dr. Mandal, bunu sağlamak için de TÜBİTAK’ın,
var olan destek programlarına ek olarak yeni destek prog-
ramları geliştirdiğini bildirdi. Akademi için 1003, sanayi için
1511, kamu için 1007 programları olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Mandal, Sanayi Doktora Programı ve yakın zamanda
açıklanacak Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı,
1004 Mükemmeliyet Merkezi Desteği, Tech-InvesTR Türkiye
Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu hakkında bilgi-
ler verdi.
“Çağrılarla İlgili Önemli Bir Yenilik Getiriyoruz”
Prof. Dr. Mandal, 2019 yılından itibaren çağrıya çıkılacak
programların sanayici ve girişimcilere iki yıl öncesinden du-
yurulacağını, çağrıların başvuracaklar tarafından önceden
görülebileceğini anlattı.
“TEYDEB 2.0’ı Sanayi Desteklerine Esneklik Getirmek
Üzere Kurguladık”
Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın sanayi desteklerine esneklik
ve yalınlık getirmek amacıyla TEYDEB 2.0 olarak kurgulanan
yeni bir yapı altında, 10 farklı destek programı yerine iki
başlık altında (Sanayi Destekleri, SADE ve Arayüz Destekle-
ri, AYDE) açılacak çağrılardan oluşan yeni bir destek sistemi
oluşturulduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Mandal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 100 Gün-
lük Eylem Planında, savunma, uzay, siber güvenlik gibi stra-
tejik alanlarda TÜBİTAK Enstitülerinin ve TÜBİTAK’ın önemli
projeleri hakkında bilgiler verdikten sonra, katılımcılardan
gelen soruları yanıtladı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook