TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
mak amacıyla, mevzuatları ayrı ayrı tanımlı 10 farklı destek
programının, iki başlık altında toplandığını kaydetti. Varank,
Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak
sadeleştirilen bu yeni destek sistemine “TEYDEB 2.0” adının
verildiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “1 Ağustos itibarıyla
SADE kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için
200 milyon lira bütçe ayrıldı. Yıl sonuna kadar sanayinin ih-
tiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu sene açı-
lacak tüm TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek
projelere üç yılda 1,2 milyar lira kullandıracağız. TEYDEB 2.0
kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek
ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleye-
ceğiz. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolo-
jilerin yerli olarak geliştirilmesine destek vereceğiz. Bu yeni
destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üze-
re yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı
sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan bütün sanayicilerimi-
ze, girişimcilerimize çağrıda bulunmak istiyorum; yeni fikri
olanlara ve yeni ürün geliştirmek isteyenlere her türlü des-
teği vermeye hazırız.”
TEYDEB 2.0 için ilk çağrı duyurusunun yapıldığı bilgisini
de veren Bakan Varank, söz konusu çağrıya 31 Aralık 2018’e
kadar başvuru yapılabileceğini; proje başvurularının ziyaret-
li hakemlik ile değerlendirileceğini; başvurular alındıkça, 31
Aralık beklenmeden değerlendirme sürecinin başlayacağını
bildirdi.
Varank, kamu-üniversite-sanayi işbirliğini oluşturmaya ve
özellikle teknoloji tabanlı girişimci ve KOBİ’lere iş geliştirme
ve yenilik alanlarında mentorlük sağlamaya yönelik kolay-
laştırıcı destekleri de hayata geçireceklerini açıkladı.
Milyar Liralık Yeni Destek Programı
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook