TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İvedik Organize Sa-
nayi Bölgesinde bulunan Teknopark Ankara’yı ziyaret etti. Tek-
nopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin’in ve
Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Ünal’ın ev sahipliğin-
de gerçekleşen ziyarette, bölge sanayicileri ve girişimcileriyle
bir araya geldi. Ar-Ge kültürünü canlandıracak olan Teknopark
Ankara’nın bu dönüşümün üstesinden gelecek altyapıya sahip
olduğunu vurgulayan Hasan Gültekin, bölge sanayicileri adına
TÜBİTAK ile daha fazla iş birliği yapma taleplerini iletti. Sanayici
vegirişimcilerlebir araya gelmektenmemnuniyetini dilegetiren
TÜBİTAKBaşkanı Prof. Dr. HasanMandal da, hem55. yaşınagiren
kurumun yeni dönem desteklerine ve vizyonuna çerçeve çizdi,
hemde sanayicilerle iletişimve iş birliğinin artırılacağını belirtti.
TÜBİTAK olarak, Türkiye’de araştırma ve araştırmacıyı des-
tekleyen kurumların en başında geldiklerini söyleyen Prof. Dr.
Hasan Mandal, hem akademisyen hem de girişimci kimliğine
sahipolduğundan söz etti. EskişehirTGB’nin ilk girişimcisi oldu-
ğunu belirten, Eskişehir ve Gebze Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri Yönetici Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yaptığını
ve bu tecrübelerinin nihayetinde de teknoparkın ne demek
olduğunu bildiğini söyleyen TÜBİTAK Başkanı: “Bizlerle iletişim
kurun. Olumsuz tecrübeleriniz olabilir lakin biz buraya kendi-
mizi daha doğru ifade etmek için geldik” diye konuştu. Prof.
Dr. Mandal, sanayinin rekabet sürecinde 60’lı yıllardaki anah-
tar kavramın üretmek olduğunu, 70’li yıllarda bunun düşük
maliyetle üretmek hâline geldiğini, 80’lerde kalite kavramının
devreye girdiğini, 90’larda hız faktörünün eklendiğini anlattı.
2000’li yıllara gelindiğinde bilgi üstünlüğü ile rekabetin devre-
ye girdiğini belirten Prof. Dr. Mandal, “bu dönemde ise rekabet
unsuru iş birliğiyle üretilen bilgi ve bu kapsamda teknoparkla-
rın çok daha farklı bir şekilde önem kazanıyor”dedi.
Ar-Ge payı içinde sanayinin oranının yüzde 50’lere çıktığını
hatırlatan ve orta-yüksek teknolojiye doğru ilerlendiğinin bil-
gisini veren TÜBİTAK Başkanı, yeni dönem yol haritasını şöyle
özetledi: “AB’de yüzde 16’larda olan yüksek teknoloji oranı
bizde yüzde 4’lerde. 2023’e kadar yüzde 4’ü 15’lere çıkarabil-
mek için nitelikli bilgi ve insan kaynağı temelli çalışacağız.”Prof.
Mandal, bu kapsamda özellikle yüksek teknoloji odaklı yeni
destek programlarından Yüksek Teknoloji Platformları, Sanayi
İş Birliği Ağları Mekanizması (SAYEM), Sanayi Doktora Programı
hakkında bilgi verdi.
Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin
ise konuşmasında, Ankara’daki gelişmiş sanayi bölgesi İvedik’in
içine neden bir teknokent inşa edildiğini anlatarak şunları kay-
detti: “Ar-Ge ve inovasyon herkesin içli dışlı olduğu kavramlar
değildi. Merkezdeki sanayiyi buraya taşıyarak üretme vizyonu-
muzu zaman içinde kurduk, neler yapabiliriz diye düşündük.
Yetkililerimiz ABD’ye gitti ve oranın teknolojisini gözlemledi.
Ben Güney Kore’ye gittim, güçlü bir ekosistem için dünya ör-
neklerini inceledik.”Meslek verasetinin sonbulduğunubelirten
Gültekin: “Kapılardan kovulan insanları teknoparkımızda istih-
damettik. Mikro ölçekli ve katma değer üreten sanayi firmaları
bize geldi ve katma değer için mücadele etti” şeklinde konuş-
tu. TTOdesteklerinden İvedik’in de faydalanmasını istediklerini
söyleyen Gültekin, “TÜBİTAK’tan bu bölgelerde yeni çalışmalar
başlatacak bir sistem istiyoruz. Artık merdiven altı üretim devri
bitti. Dağdaki çobandan, yukarıdaki cumhurbaşkanına kadar
herkes Ar-Ge yapmalı”ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal, Teknopark Ankara hakkında bilgi aldı ve takibinde
kuluçka merkezini ve teknoparktaki bazı firmalara ziyarette
bulundu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İvedik Organize
Sanayi Bölgesinde Bulunan Teknopark Ankara’yı Ziyaret Etti
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook