TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
e İçin İlk 100 Günlük Hedefi Açıkladı
sistemi, tüm üniversitelerin ortak kullanımına sunulacak. Yer-
li ve milli mesajlaşma sistemi olarak tasarlanan KurumNet’in
TAI, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, BİLGEM ve MAM’a
kurulumu ve testleri gerçekleştirilecek.
TÜBİKAT MAM tarafından yürütülen, Milli Termik Santral Kü-
kürt Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi veYerlileştirilmesi (MİLKAS)
Projesi ile yerli vemilli baca gazı arıtma sisteminin kurulması için
adımlar atılacak. TÜBİTAK UME tarafından yürütülen, Medikal
Metroloji Araştırma Laboratuvarı kurulması tamamlanarak test,
ölçümve doğrulama hizmetleri sunulmaya başlanacak.
Yüksek Teknoloji Platformları Oluşturulacak ve Fon Şir-
ketleri ile Protokol İmzalanacak
Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi
içinTÜBİTAK tarafından“YüksekTeknoloji Destek Programları”
başlatılacak. TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen 1004 Mü-
kemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında, 10Yüksek
Teknoloji Platformundan her biri için 50 milyon TL’ye kadar
“Yüksek Teknoloji Platformları Desteği” sağlanacak. TÜBİTAK
TEYDEB koordinatörlüğünde yürütülen Sanayi Yenilik Ağları
Mekanizması (SAYEM) desteğinin ilk kez çağrısı açılacak. Ayrı-
ca, TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülen, “Tech-InvesTR Tür-
kiyeYüksekTeknoloji-Erken AşamaYatırımFonu”kapsamında
kurulacak fon şirketleriyle protokoller imzalanacak.
500 Sanayi Doktora Programı Öğrencisi Desteklenecek,
Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı
Başlatılacak
Yapılan planlama çerçevesinde, TÜBİTAK BİDEB tarafından
sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için
sanayi doktora programını başlatılarak 500 Sanayi Doktora
Programı öğrencisi desteklenecek.
Milli Teknoloji Hamlesinde stratejik değer taşıyan alanlar-
da yürütülecek makro projelere katkı sağlamak üzere Bilim
İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı ilan edi-
lecek.
BilimMerkezleri Desteklenmeye Devam Edecek ve 81 İlde
100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Kuruluş Sözleşmesi İmzala-
nacak
TÜBİTAK BİTO tarafından yürütülen, “Bilim Merkezleri Des-
tekleme Programı” kapsamında; Haliç Tersanesi Bilim Mer-
kezi Sözleşmesi imzalanacak, Üsküdar Bilim Merkezi’nin ilk
aşaması olarak planetaryum ve eğitim atölyelerinin açılışı
gerçekleştirilecek. Bursa BilimMerkezi içindeki Gökmen Uzay
Havacılık ve EğitimMerkezinin açılışı yapılacak. 81 ilde 20 bin
öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
STK’ler ve TÜBİTAK iş birliğiyle 100 Deneyap Teknoloji Atölye-
si’nin kuruluşu için sözleşmeler imzalanacak.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook