TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 10

10
Bülten
2018
AGUSTOS
T Ü B İ TA K S a n a y i D o k t o r a P r o g r am ı v e S a n a y i Ye n i l i k A ğ M e k a n i z ma s ı ( S AY E M ) Ç a ğ r ı s ı Ta n ı t ı l d ı
Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ihtiyaç du-
yulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının,
üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide dok-
toralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla oluş-
turulan “2244 Sanayi Doktora Programı” ve yakın zamanda
çağrısı açılacak olan “Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SA-
YEM) Programı”nın tanıtım toplantısı TÜBİTAK Feza Gürsey
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda Üniversite
Rektörü, Üniversite ve TTOTemsilcileri, Sanayi Ar-Ge ve Tasa-
rım Merkezi ile Teknopark Yönetici Şirketi Temsilcilerinin ka-
tıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’deki Ar-Ge ve yenilik eko-
sistemiyle ilgili bir durum analizi yaparak Türkiye’de destek
sistemlerinin daha çok girdi odaklı tasarlandığını, çıktıların
yeterince ölçülmediğini belirtti.
TÜBİTAK Başkanı, Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik alanında te-
mel problemlerinden birinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri so-
nucu ticarileştirme faaliyetlerinin yetersiz olduğunu belirtti.
Son kullanıcının projelerde olmadığından ürün doğrulama
yapılamadığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, teknoloji tabanlı
ürünlerin pazarda yer bulamadığını belirtti. Prof. Dr. Mandal,
tanıtımı yapılan iki programın, bu konuda katkı vermesinin
beklediğini söyledi.
Prof. Dr. Hasan Mandal, teknoloji tabanlı erken aşama gi-
rişim sermayesi fonlarının talebi karşılamadığını belirtirken,
uluslararası Ar-Ge işbirliklerine yönelik ülke ve alan planla-
ması geliştirilmesinin gerekliliğinin altını çizdi. Ayrıca büyük
bütçeli Ar-Ge konsorsiyum projelerine yönelik ara çıktılar
üzerinden kontrol noktasındaki destek mekanizmalarının
sınırlı olduğunu belirterek; Yüksek Teknoloji Platformları
programı ile SAYEM programında birinci faz, ikinci faz, hat-
ta üçüncü faza geçişin sağlanabileceğini ifade etti. Prof. Dr.
Mandal, Yüksek Teknoloji Platformları ve SAYEM’in, yüksek
teknolojiye odaklanan bir program olduğuna dikkat çeke-
rek, Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesine katkısı olacağı-
nı belirtti. Dünya genelinde özellikle erken aşama girişim
sermayesinde TGB’ler ve TTO’lar gibi yapıları içine alan bir
ekosistem görüşü hakim durumda iken; 1514 programının
geliştirildiğini ekledi. Sektörler arası mobil insan kaynağı ha-
reketliliği aracılığıyla bilgi transferinin yaygınlaşmasına yö-
nelik gelişmeleri belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, bu amaçla
Sanayi Doktora Programının geliştirildiğinden söz etti. Men-
törlük hizmetinin kültürümüzde zayıf olduğunu belirten TÜ-
BİTAK Başkanı, sadece finansal desteğiin yanında mentörlü-
ğün de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
“Çağrılarla İlgili Önemli Bir Yenilik Getiriyoruz”
Prof. Dr. Mandal, Temel Bilimler mezunlarının sanayide
kendi alanlarında yer bulamadıklarını, kritik alanlarda ise
yetkinlik ve insan kaynağı ihtiyaç analizinin yapılmadığı-
nı belirtti. Prof. Dr. Mandal, asıl stratejinin temel araştırma,
ürün geliştirme ve teknolojiden oluşan üçlü yapıyı bir bütün
hâline getirebilmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hasan Man-
dal, “Geçmişte ürün geliştirmeye vermiş olduğumuz önce-
liği nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı üretmeye veriyo-
TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı ve Sanayi Y
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook