TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 18

18
Bülten
2018
AGUSTOS
T Ü B İ T A K B a ş k a n ı P r o f . D r . H a s a n M a n d a l E s k i ş e h i r S a n a y i O d a s ı ’ n ı Z i y a r e t E t t i
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın mev-
cut ve yeni dönem programlarını tanıtmak üzere, Eskişe-
hir’li sanayici, girişimci ve akademisyenlerle Eskişehir Sana-
yi Odasında bir araya geldi. Prof. Dr. Mandal’ın ziyaretinde
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri,
ESO Meclis Başkan ve Üyeleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü,
Anadolu, Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversi-
teleri yetkilileri, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü, BEBKA Genel
Sekreteri ve çok sayıda Eskişehir’li sanayici, girişimci ve aka-
demisyen hazır bulundu.
“100 Günlük Eylem Planında TÜBİTAK’ın Önemli Projeleri
Yer Alıyor”
Kendisinin de Eskişehirli olduğunu belirterek sözlerine
başlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Eskişehir’in sa-
nayisinin ülke ekonomisine önemli katkılarının olduğunu
ifade etti. Sunumuna TÜBİTAK hakkında bilgi vererek baş-
layan Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, BİDEB ve
BİTO’nun genel destek verilerinden söz ederek, bu prog-
ramlardan 2002 yılında aktarılan tutarın 154 milyon TL iken,
2017 yılında 11 kat artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştığını ifade
etti.
Eskişehir’in TÜBİTAK programlarına yaptığı başvuruları da
değerlendiren Prof. Dr. Mandal, Eskişehir’den TÜBİTAK des-
tek programlarına 428 proje başvurusu yapıldığını, Türkiye
sıralaması olarak bakıldığında 9. sırada olduğunu ifade etti.
“Yüksek Teknoloji Grubuna Geçiş Hedefine Odaklanma-
mız Gerekiyor”
Ülkemizdeki temel problemin sanayide çıktı niteliği ol-
duğunu ifade eden TÜBİTAK Başkanı, sanayide orta düşük
teknoloji grubundan orta yüksek teknoloji grubuna geçiş
sürecinde olduğumuzu, ülkemizin yüksek teknoloji odağı-
nın güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’de des-
tek sistemlerinin daha çok girdi odaklı tasarlandığını belir-
ten TÜBİTAK Başkanı, Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik alanında
temel problemlerinden birinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
sonucu ticarileştirme faaliyetlerinin yetersizliği olduğunu
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook