TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ruz çünkü ülkemizin ihtiyacı bu yöndedir. Akademik alanda
1003, Sanayi Ar-Ge ve yenilik alanında 1511, kamu ihtiyaçları
temelli Ar-Ge alanında 1007 programlarımız mevcuttur. Bu
noktada getirdiğimiz yeniliklerden biri, 2019 yılından itiba-
ren çağrıya çıkılacak programları sizlere iki yıl öncesinden
duyuracak olmamızdır. Bu vesileyle, hazırlıklarınızı önceden
yapabilecek ve kendiniz için en uygun çağrıyı önceden gö-
rebileceksiniz. İkinci yenilik ise; bilim, teknoloji, yenilik eko-
sisteminde sonuç odaklı işbirliklerinin etkinleştirilmesidir”
dedi.
TÜBİTAK’a başvuran üniversitelerin ve firmaların yetkinliği
ölçme biçimlerinin farklılığına dikkat çeken Prof. Dr. Mandal,
“Bu sebeple yetkinlik analizleriyle teknoloji hazırlık düzeyini
belirliyoruz. Teknoloji hazırlık düzeylerinde, 1 ile 3 üniversi-
tede başlayıp, üniversitede bitecek şekilde hazırlanıyor. 3 ile
6 arasında; merkezde, üniversite araştırma merkezleri, bu
araştırma merkezlerinin çevresinde ise sanayi Ar-Gemerkez-
leri ve başka üniversiteler var. 6 ile 9 arasında ise merkezde
firma, çevresinde ise üniversiteler ve tedarikçilerin bulundu-
ğu bir ekosistemin geliştirilmesi planlanmıştır” diye belirtti.
“Süreçler Üst Akıl Olarak Değil, Ortak Akıl Olarak Değer-
lendirmeye Başlandı”
TÜBİTAK’ın, katılımcılık, şeffaflık, esneklik noktasında üst
akıl ile değil, ortak akıl süreçleri ile değerlendirilmeye baş-
landığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, mevcut programlarda
bütçenin arttırılacağını, sürecin esnetileceğini, sadece proje
önermenin değil, panellere gözlemci olarak da katılabilme
olanağının sunulacağını anlattı. Prof. Dr. Mandal, “Yüksek
Teknoloji Platformları ve SAYEM programını etkin bir yöne-
tim anlayışıyla sürdüreceğiz” dedi. Prof. Dr. Mandal, bir ta-
kım yetkilerin bu programların yöneticiliğini yapacak proje
sahiplerine devredileceğini, bundan böyle projenin başarı-
sından sorumlu hâle geleceklerini, projelerde sadece bürok-
ratik olarak yer almayacaklarını da sözlerine ekledi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ardından, Bİ-
DEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nurper Güz, 2244 Sanayi
Doktora Programını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Doç.
Dr. Güz,“Bu programın amacı; ülkemizin 2023 hedefleri doğ-
rultusunda sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sa-
hip, nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi iş birliği ile
yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının
teşvik edilmesi ve üniversite araştırma alt yapısı ile sanayi iş
birliğinin geliştirilmesidir” dedi. Doç. Dr. Güz, Projede, özel
sektör Ar-Ge veya tasarım merkezleri, üniversiteler veya
araştırma altyapıları ile teknopark şirketlerinin yer alabilece-
ğini belirtti.
TEYDEB Girişimcilik Destekleme Grubu Koordinatörü Dr.
Sinan Tandoğan ise sunumunda, “TEYDEB Arayüz Destek
Programları”nı tanıttı. Dr. Sinan Tandoğan, SAYEM’in misyo-
nunun ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel
sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluştura-
rak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek
olduğunu vurguladı. Tanıtım toplantısı, katılımcıların yönelt-
tiği soruların cevaplandırılması ile devam etti.
nilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı Tanıtıldı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook