TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 14

14
Bülten
2018
AGUSTOS
T Ü B İ T A K ’ t a n S o s y a l v e B e ş e r i B i l i m l e r Ç a l ı ş t a y ı
TÜBİTAK’tan Sosyal ve
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-
BİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ev sahipliğinde,
TÜBİTAK’ta, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde sosyal ve
beşeri bilimler alanında faaliyet gösteren akademisyenlerin
katılımıyla, “Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalıştayı” düzenlendi.
TÜBİTAK’ın önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetlerini plan-
lama aşamasında, “Birlikte Geliştirmek ve Birlikte Başarmak
Yaklaşımı” ile sosyal ve beşeri bilimler alanında bilim insan-
larımızın görüş ve katkılarını almak amacıyla düzenlenen
çalıştayın açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal yaptı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinin bilim ve teknoloji politikaları-
nın sosyal ve beşeri bilimlerle zenginleştirildiğine dikkati çe-
ken Prof. Dr. Mandal, çalıştaydan çıkan sonuçların TÜBİTAK’ı
sosyal ve beşeri bilimler politikalarını yeniden değerlendir-
meye yöneltmesini beklediğini bildirdi. Prof. Dr. Mandal, açı-
lış konuşmasının ardından bir sunum yaptı. Prof. Dr. Mandal,
Ar-Ge yoğunluğunda yüzde 69 oranında artış olduğunu,
Ar-Ge harcamalarının sektörel dağılımında üniversitelerin
payının yüzde 36, özel sektörün payının yüzde 54 olduğu-
nu belirtti. Toplam tam zamanlı eşdeğer araştırmacı sayısı,
bilimsel yayın sayısı, PCT patent başvuru sayısındaki artışa
değinen Prof. Dr. Mandal, Türkiye’de akademide nitelikli
bilgi çıktısının istenilen düzeyde olmadığını söyledi. Dün-
ya ortalamasıyla değerlendirildiğinde, Türkiye’de yapılan
yayınların kalitesinin son çeyrekte arttığını ifade eden Prof.
Dr. Mandal, bununla ilgili TÜBİTAK tarafından epeyce çalış-
ma yapıldığını, 2019’dan itibaren de Ulusal Bilimsel Yayınları
Teşvik Programı kapsamındaki destek programlarında radi-
kal değişiklikler olacağını bildirdi.
Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK destek programlarının ARDEB,
TEYDEB, BİDEB ve BİTO olmak üzere dört ana eksende top-
landığını anlattı. Bu dört ana eksen kapsamında 2017 yılın-
da aktarılan toplam 1,6 milyar TL desteğin yüzde 57’sinin
ARDEB desteklerinde kullanıldığını bildirdi. Prof. Dr. Mandal,
“Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında TÜBİTAK’ın Ar-Ge destek-
lerine özel olarak bakıldığında, 2008-2017 yılları arasında,
toplam Ar-Ge desteklerimiz içinde desteklenen proje sayısı
oranı yüzde 9, ARDEB’den desteklenen projelerimizin için-
deki bütçe oranı da yüzde 6’larda. SOBAG olarak değerlen-
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook