TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 6

6
Bülten
TEMMUZ 2016
temsilcilerini araştırma ve inovasyon fikilerini hayata geçi-
rebilmek adına profesyonel firmalardan proje yazma, proje
ön-değerlendirme hizmeti almaları, proje ortaklarıyla top-
lantı gerçekleştirerek bir araya gelmeleri için 33.000 Avro’ya
kadar destekliyoruz.
Avrupa Komisyonu’na proje başvurusu gerçekleştiren
fakat bütçe kısıtı nedeniyle fonlanamayan aktörleri, proje
tipine göre değişmekle birlikte 12.000 Avro’ya kadar ödül-
lendiriyoruz.
Avrupa Komisyonu’nun koordine ettiği bağımsız değer-
lendirme sürecinde başarılı olan ve fon almaya hak kazanan
aktörleri ise, Türkiye’ye geri döndürdükleri fon ve projedeki
rollerine bağlı olarak ödüllendiriyoruz.
Gelişmiş Ülkelerle Bilim ve İnovasyon Yılı Etkinlikleri
Tüm bu çabalarımızı finansal olmayan araçlarla da des-
teklemek Ufuk2020 stratejimizin önemli bir bileşenidir. Bu
bağlamda, Avrupa ile Ufuk2020 Programı nezdindeki enteg-
rasyon sürecini, Avrupa Birliği’nin Çerçeve Programları’nda
başarısını kanıtlamış lider ülkelerle geliştirdiğimiz ikili işbirli-
ği stratejileri, programları ve daha geniş çerçevede Bilim ve
İnovasyon Yılları ile desteklemekteyiz. Nitekim, 2014 yılında
Almanya ile, 2015 yılında İngiltere ile ilan ettiğimiz Bilim ve
İnovasyon Yılları nezdinde, bu ülkelerle Ufuk2020 özelinde
daha etkin işbirliği geliştirme fırsatları elde edebildik.
Ülkemizin Ufuk2020 için ödediği katkı payını önümüzdeki
yıllarda yükselen bir grafikle geri döndürebilmek öncelikli
hedeflerimizdendir. Kuşkusuz, bu uluslararası fonlama ara-
cını daha da etkin kullanarak 2023 Hedeflerimize ulaşmak
Ülkemiz adına yeni mekanizmalar, yeni bakış açıları ve yeni
tedbirler ortaya koymayı gerektirmektedir. Bu anlamda TÜ-
BİTAK olarak ilgili tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarla görüş
alışverişi ve işbirliği geliştirmeye son derece açık olduğumu-
zun altını çizmeliyiz.
rıca, iki büyük savunma sanayi şirketimiz Türkiye için hassas
bir konu olan sınır güvenliğini sağlamak adına insansız kara
aracı geliştirilmesi için bir uluslararası işbirliği gerçekleştirdi.
Geliştirlen araçlar, seri üretime geçiş aşamasında olup seri
üretim tamamlandığında emniyet birimlerine teslim edile-
cektir. Bu projeyle Türk firmaların elde ettiği bilgi ve dene-
yim ulusal sınırlar içerisinde yürüttüğümüz kritik ve stratejik
milli savunma projelerinde de kullanılmış olacaktır.
TÜBİTAK olarak, daha önceki Avrupa Birliği Çerçeve Prog-
ramları’nda elde ettiğimiz deneyimi Ufuk2020’de rekabet
avantajına dönüştürmek ve yeni başarı hikâyelerine imza
atmak adına ciddî tedbirler ve önlemler almış durumdayız.
Ufuk2020 Yol Haritamızı Hayata Geçiriyoruz
Ufuk2020’nin tüm teknoloji alanlarında farklı farklı strate-
jiler ile performansımızı artırmak adına ilgili kurumların da
katkılarıyla Yol Haritamızı tasarladık. Başta Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın önemli des-
tekleri, KOSGEB, YÖK, TOBB ve AB Bakanlığı gibi kurumla-
rın katkılarıyla Ufuk2020 Yol Haritamızı hayata geçiriyoruz.
Bununla birlikte, yaygın ve özelleşmiş farkındalık artırma
ve eğitim faaliyetleriyle potansiyel aktörlere ulaşıyoruz. Bu
bağlamda TÜBİTAK olarak 2014 ve 2015 yıllarında Ufuk2020
kapsamında düzenlediğimiz 500 etkinlikle 20.570 kişiye
ulaştık.
Proje Yazma Hizmetlerine 33 Bin Avro Destek
Türkiye’den araştırmacıların, üniversitelerin, araştırma
merkezlerinin ve özel sektörün proje başvurularının kalite-
sini ve başarı şanslarını artırmak adına oldukça cömert ve
kapsayıcı bir Destek ve Ödül Programı tasarlamış ve uygu-
lamaya koymuş durumdayız. Akademi, kamu ve özel sektör
temsilcilerinin yurtdışında ağ oluşturmalarına yönelik ilgili
tüm toplantılara katılımlarını sağlamak adına 1.500 Avro’ya
kadar destek sunmaktayız. Ayrıca, Türkiye’den proje sun-
maya ve koordinatör olmaya karar veren akademi ve firma
U f u k 2 0 2 0
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook