TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
syonda Avrupa ile Yarışıyoruz
şarılı projeleri ile Ülkemize geri kazandırılmış bulunmakta-
dır. 6.ÇP döneminde bu oran %32, 7.ÇP döneminde ise %80
olarak kaydedilmişti. 6.ÇP’den Ufuk2020’ye ulusal katkıdan
geri dönüş oranı 3 katın üzerinde artış göstermiştir.
Araştırmada mükemmeliyeti yakalayan, dünya çapın-
da çığır açacak kalitedeki projelerin desteklendiği Avrupa
Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) prog-
ramıyla, 7. ÇP döneminde 7 yılda sadece 6 projemiz destek-
lenirken, Ufuk2020 adıyla anılan 8. ÇP Programı’nın sadece
ilk 2 yılında (2014-2015) 9 projemiz desteklenmiştir. Dünya
çapında kalitesi kanıtlanmış toplamda 15 ERC projemize Av-
rupa Komisyonu tarafından 25 milyon Avro fon aktarılmış ve
ayrıca Ufuk2020 döneminde ERC kapsamında ilk defa, sos-
yal bilimler alanındaki bir projemiz tüm Avrupa’dan sunulan
rekabet gücü oldukça yüksek projelerin önüne geçerek des-
tek almayı başarmıştır.
2015 Yılında 2 Milyon Avroluk Geri Dönüş Başardık
Medeniyet iddiamızı gerçekleştirmede son derece kritik
önemi haiz ve Türkiye araştırmacılarının büyük bir bölümü-
nün faaliyet gösterdiği sosyal bilimler alanında Ufuk2020
bağlamında kaydadeğer bir atılım gerçekleştirmiş bulun-
maktayız. 7. ÇP döneminde sosyal bilimler alanında des-
teklenen projelerimizle yıllık ortalama 1 milyon Avro geri
döndürmüşken, 2015 yılında Türk ortakların gerçekleştirdiği
projelerle %100’lük bir artışla 2 Milyon Avro geri döndürme-
yi başardık.
Bilgi ve İletişimTeknolojileri, nanoteknoloji, üretim tekno-
lojileri, güvenlik, çevre, enerji, ulaşım gibi alanlarda projele-
rin desteklendiği Çerçeve Programları’nda Avrupa’nın farklı
ülkelerinde faaliyet gösteren üniversiteler, araştırma mer-
kezleri, KOBİ’ler, büyük sanayi kuruluşları, kamu kurumları
ve STK’lar ortak öncelikler etrafında birlikte proje gerçekleş-
tirebilmektedir.
Bazı somut örnekler vermek gerekirse, enerji alanında
fonlanan İspanya’nın koordinatörlüğündeki CITyFIED Proje-
si’ne, Türkiye’den Soma Belediyesi, Soma elektrik ve Üretim
Tic. Aş. (SEAŞ), TÜBİTAK Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üni-
versitesi ve MIR Ar-Ge’nin katılımı sağlanarak Soma’daki atık
ısının kullanıldığı yenilikçi bölgesel ısıtma sistemleri gelişti-
rildi ve uygulandı.
Bir başka ve çok önemli bir alan olan güvenlik alanında
desteklenen İtalya’nın koordine ettiği SECTOR Projesi’ne ise
ASELSAN’ın paydaşlığı sağlanarak ülke sınırlarının korunma-
sını hedefleyen inovatif bir gözetleme sistemi geliştirildi. Ay-
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook