TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 12

12
Bülten
TEMMUZ 2016
K ü r e s e l A r a ş t ı r m a K o n s e y i 5 . T o p l a n t ı s ı H i n d i s t a n ’ d a
Küresel Araştırma Konseyi 5. Toplantısı
Hindistan’da Gerçekleşti
Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde gerçekleştirilen Küresel
Araştırma Konseyi (Global Research Council-GRC) Yıllık Top-
lantısı’na Ülkemizi temsilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş
katıldı.
The Science and Engineering Research Board (SERB) of
India ve The Research Councils UK (RCUK) ev sahipliğin-
de yapılan toplantı, 50’den fazla ülkeden TÜBİTAK muadili
Viyana’da Ufuk 2020 Enerji Verimliliği Yaz Okulu Düzenlendi
TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı INCONET EAP projesi
kapsamında, enerji verimliliği alanında araştırma ve proje
yürüten genç araştırmacılara yönelik bir yaz okulu düzen-
lendi.
Viyana’da düzenlenen yaz okulu Sosyal İnovasyon Merke-
zi (Center for Social Innovation – Avusturya) ve TÜBİTAK’ın
ortak organizasyonuyla gerçekleştirildi. INCONET EAP pro-
jesi, Avrupa Birliği ile Doğu Ortaklığı (Eastern Partnership)
ülkeleri arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbir-
liği ve diyalog platformu oluşturmayı hedefliyor.
Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yer alan 18 ülkeden 24
genç araştırmacının katıldığı yaz okulunda Ufuk 2020 fon
kaynakları, başarılı proje önerilerinin hazırlanması ve ulus-
lararası projelerin yönetim süreçlerine ilişkin oturumlara yer
verildi. Kursiyerler beş günlük etkinlik dâhilinde takımlara
kuruluşun başkan/başkan yardımlarını bir araya getirdi.
Toplantıda, işbirliklerinin güçlendirilmesi için birebir gö-
rüşmeler sağlandı. Ayrıca “disiplinlerarasılık” ve “kadınların
araştırmalardaki statüsü ve eşitliği” konuları da farklı ülke-
lerden katılımcıların görüşleriyle bu seneki toplantının aka-
demik gündemi arasında yerini aldı. TÜBİTAK heyeti ayrıca,
Türkiye Cumhuriyeti Hindistan Büyükelçisi Burak Akçapar’ı
da ziyaret etti.
ayrılarak, Ufuk 2020 kapsamında 2017 yılında açılacak olan
enerji verimliliği konulu çağrılara yönelik taslak başvurular
da hazırlayıp uzmanların önünde sundular.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook