TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 16

16
Bülten
TEMMUZ 2016
M A M B i l e c e k ’ t e A r - G e İ ş b i r l i k l e r i O l u ş t u r m a y ı A m a ç l ı y o r
MAM Bilecik’te Ar-Ge İşbirlikleri Oluşturmayı Amaçlıyor
TÜBİTAK MAM Açık Kapı Uygulaması üzerinden iletişim
kurulan Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Porland Porselen
Fabrikası, TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi ve Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü yetkilileri tarafından Bilecik’te ziyaret edildi.
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Fevzi Uzun ve Başkan Yardımcısı Osman Keleş eşliğinde
gerçekleştirilen toplantıda, mermer atıklarının değerlendi-
rilmesi kapsamında görüşmeler yapıldı ve mermer blok işle-
me fabrikası ziyaret edildi.
Porland Porselen Fabrikası ziyaretinde ise, Teknoloji Mü-
dürü Zeynep Karaağaç ve Ar-Ge Şefi Burhan Dündar ile yeni
ürünler geliştirmeye yönelik Ar-Ge işbirliği olasılıkları değer-
lendirildi. Bir sonraki ziyaretlerin TÜBİTAK MAM’da gerçek-
leştirilmesi ile işbirliği konularının detaylandırılarak olgun-
laştırılması planlanıyor.
“Endüstriyel Hizmet Kataloğu 2016” DEİK Tarafından Tüm Üyelerine İletildi
Endüstriyel Hizmetler Birimi tarafından İngilizce hazırla-
nan “Endüstriyel Hizmet Kataloğu 2016”, Dış Ekonomik İliş-
kiler Kurulu (DEİK) tarafından tüm iş konseyi üyelerine bir
duyuru ile iletildi.
Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar,
hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış
ekonomik ilişkilerini yürütme, bu bağlamda yurt içi ve dışı
yatırım imkânlarını araştırma, Türkiye’nin ihracatını artırma-
ya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını ko-
ordine etme amacıyla 1986 yılında kurulan DEİK, 11 Eylül
2014’de çıkarılan 6552 sayılı kanunla yeni bir yapıya kavuş-
tu, daha da güçlendirilerek“Türk özel sektörünün dış ekono-
mik ilişkilerini yürütme” görevini tamamıyla üstlendi. Mayıs
2016 tarihi itibarıyla DEİK’in 104 kurucu kuruluşu, 126’sı ülke
bazlı toplam 133 İş Konseyi ve bu İş Konseylerini oluşturan
1.000’nin üzerinde üye firması mevcut. Kataloğa aşağıdaki
linkten ulaşılabilir:
-
triyel_hizmet_fiyat_katalogu_15_04_2016.pdf
15_industrial_services_price_catalogue.pdf
EMBL-Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı ile İşbirliği
Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı-EMBL Direktörü
Prof. Ian Mattaj ve beraberindeki heyet, TÜBİTAK yetkilileri
eşliğinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM) zi-
yaret etti.
EMBL Heyetine TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi, Gen
Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE) ile BİLGEM
İGBAM, UEKAE yetkilileri eşlik etti.
GMBE, BİLGEM ve EMBL yetkilileri tarafından yapılan su-
numlar ile yürütülen çalışmalara yönelik detaylı bilgiler ak-
tarıldı, olası işbirliği konuları üzerinde görüşüldü.
AB, Horizon 2020 vb. projelerde işbirliği oluşturulabile-
ceği değerlendirildi. Araştırmacılarımızın EMBL ziyareti ve
kurumlar arasında Workshop düzenlenmesi kapsamında
aktiviteler TÜBİTAK koordinasyonu ile planlanacak.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook