TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Prof. Dr. Arcaklıoğlu, Harran Üniversitesi’nde
TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Desteklerini Anlattı
TÜBİTAK BaşkanYardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Türki-
ye’deki mevcut 115 bin kadar araştırmacı sayısını 2023 yılın-
da 300 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
Arcaklıoğlu, Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Yerleş-
kesindeki “TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri” toplantı-
sında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’da kurulması planlanan
Bilim Merkezi’nin yer tahsisinin yapıldığını kaydetti.
Uluslararası işbirliğine büyük önem verdiklerini vurgula-
yan Arcaklıoğlu, Ar-Ge desteklerini üniversiteye, özel sektö-
re ve toplum geneline yaymaya çalıştıklarını ifade etti.
Arcaklıoğlu, stratejik alanlarda araştırma yapılmasını iste-
diklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin öncelikli alanları enerjidir, sudur, gıda, sa-
vunma ve buna yönelik desteklerdir.TÜBİTAK’ta daha önce
her araştırmacının kendi çalışma alanına yönelik projelere
verilen desteklerle işlemler yürütülürdü. TÜBİTAK tarafın-
dan belirlenen destekler de yeni bir strateji planıyla ortaya
konuldu. 2023 yılında Türkiye için konulmuş belli hedefler
var. Bunun Ar-Ge anlamında karşılığı, en önemli paramet-
relerden bir tanesi Ar-Ge harcamalarının gayrisafi milli har-
camadaki payıdır. 2023 yılında hedefimiz bu oranın yüzde
3’ler mertebesine çıkmasıdır. 2003’te bu oran yüzde 0,5’ler-
deyken şimdi 11 yıl gibi bir sürede bu oran 2 katına çıktı ve
yüzde 1’ler mertebesine ulaştı. Türkiye’de şu anda 115 bin
civarında olan araştırmacı sayımızı 2023 yılında 300 bine çı-
karmayı hedefliyoruz. Bunun için en önemli paydaşlarımız
üniversitelerimiz ve diğer paydaş kurumlarımızdır. 300 bin
araştırmacının 180 bininin ise özel sektör tarafından istih-
dam edilmesini hedefliyoruz. Dünyada özel sektör destek-
lenmezse gelişmelerin çok hızlı olması beklenmiyor.”
Konuşmasının ardından Prof. Dr. Arcaklıoğlu’na HRÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın plaket verdi.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook