TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Yaşam bilimlerinde özellikle moleküler biyoloji, biyoinfor-
matik ve biyokimya alanlarında mükemmellik seviyesinde
araştırma faaliyetleri gerçekleştiren; 20’si asil olmak üzere
toplam 26 ülkenin üyesi olduğu EMBL, bahsekonu alanlarda
Ar-Ge potansiyeli yüksek olan ülkemizi de bünyesine kata-
rak bilim, teknoloji ve yenilik işbirliklerini geliştirmek istiyor.
Bu bağlamda, BİDEB Daire Başkanı Prof. Mustafa Çufalı’nın
da bulunduğu toplantı sırasında, Kurumumuzun EMBL üye-
liği ve iki kurum arasında yaşam bilimleri, bilim-teknoloji ve
yenilik alanlarında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri husu-
sunda görüş alış verişinde bulunuldu.
Daha sonra TÜBİTAK MAM’a geçen EMBL heyeti temas-
larını burada da sürdürdü. TÜBİTAK Gen Mühedisliği ve Bi-
yoteknoloji Enstitüsü ile TÜBİTAK BİLGEM İleri Genom ve
Biyoenformatik Araştırma Merkezi’nin de katılımıyla ger-
çekleştirilen toplantıda olası ikili işbirlikleri hakkında fikir
alış verişinde bulunuldu. Yapılan değerlendirmelerde, EMBL
üyesi olmamız çerçevesinde başlatılan çalışmalarla ülkemi-
zin yaşam bilimleri alanında büyük ve önemli ilerlemeler
kaydedeceğine inanıldığı ortaya koyuldu.
Dünyanın önde gelen çokuluslu ve hükümetlerarası
araştırma kurumlarından olan Avrupa Moleküler Biyoloji
Laboratuvarları’nın (European Molecular Biology Laborato-
ries- EMBL) Genel Müdürü Prof. Iain Mattaj, beraberindeki
heyetle Kurumumuzu ziyaret etti. Heyette EMBL Dış İlişki-
ler Sorumlusu Jana Pavlic, EMBL-EBI Araştırma Grubu Lideri
Dr. Pedro Beltrao, EMBL doktora sonrası araştırmacı Dr. Sevi
Durdu da yer aldı. Heyete, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.
Orkun Hasekioğlu liderliğinde, Uluslarası İşbirliği Daire Baş-
kanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.
Avrupa Moleküler Biyoloji
Laboratuvarları Heyeti TÜBİTAK’ta
Ankara Üniversitesi’nde COST Bilgi Günü Düzenlendi
TÜBİTAK ile Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
arasındaki işbirliğinin ürünü olarak, 9 Haziran 2016 tarihin-
de bir COST bilgi günü düzenlendi. Ankara Üniversitesi’nin
Rektörlük Binasında düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık
15 araştırmacı, COST kuruluşunun genel yapısı, COST aksi-
yonlarına katılım kuralları, COST katılımından elde edilecek
kazanımlar ve Türkiye’nin COST katılım istatistikleri gibi ko-
nularda bilgilendirildi.
Erciyes Üniversitesi’nde COST Projesi Yazma Eğitimi Ger-
çekleştirildi
14 Haziran 2016 tarihinde, TÜBİTAK ile Erciyes Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi arasındaki işbirliğiyle gerçekleştiri-
len eğitimde COST 2515 Programı başvuru koşulları, progra-
mın yapısı ve yöntemi hakkında bilgi verildi. Eğitime Erciyes
Üniversitesi ve çevre üniversitelerden 30’a yakın araştırmacı
katıldı.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook