TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 4

4
Bülten
TEMMUZ 2016
Ufuk 2020: Araştırma ve İnov
Ülkemizin dünyanın en rekabetçi ilk 10 ekonomisinden
biri olması adına tasarlanan 2023 Hedefleri’ne emin adımlar-
la ilerlenirken, araştırma ve inovasyon temelindeki rekabet
gücümüz giderek önem kazanmaktadır.
Türkiye 2023’te Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki pa-
yını yüzde 3’e, araştırmacı sayısını ise 300 bine yükseltmek
adına ciddi atılımlar gerçekleştirmekte. Artan araştırma ve
inovasyon kapasitemizle, teknoloji üreten ve böylece dün-
yaya katma değeri yüksek ürünler ihraç eden konuma hızlı
bir şekilde ilerlemekteyiz. Bu süreçte, Avrupa ve dünya ile
araştırma ve inovasyon alanında bütünleşmenin sağlanma-
sı, uluslararası çapta ekonomik ve teknolojik rekabet gücü
kazanma adına büyük önem arz etmektedir.
Avrupa’nın araştırma ve inovasyonda dünyaya açılması
hedefiyle 1984 yılından bu yana uygulanan ve tüm emsalle-
rine kıyasla en büyük fonlama aracı olan Çerçeve Program-
lar, Türkiye için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.
Ülkemiz 2002 yılından bu yana 6. Çerçeve Programı (6. ÇP)
(2002-2006) ile bu sürece dâhil oldu. Çok yıllı programlar
olarak tasarlanan ve katılımcı ülkelerin bütçe destekleriyle
oluşturulan bu programların yedincisi (7. Çerçeve Programı
– 7. ÇP) 2007-2013 yıllarında yürütüldü.
Türkiye 7. ÇP’yi takiben 2014-2020 yılları arasında 80 mil-
yar Avro bütçe ile yürütülecek olan 8. Dönem Çerçeve Prog-
ramı Ufuk2020’ye de öncül iki progamda olduğu gibi belirli
bir katkı payı ödeyerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle eşit
hak ve statüde katılım göstermeye başlamış bulunmaktadır.
Türk Araştırmacıları Avrupalı Araştırmacılarla
Rekâket Ediyor
Ülkemiz, 2002 yılından bu yana TÜBİTAK’ın ulusal koordi-
nasyon görevini yürüttüğü Çerçeve Programlar’da 6. ÇP dö-
neminde öğrenme, 7. ÇP döneminde güçlenme dönemini
deneyim etmiş, Ufuk 2020 döneminde ise rekabet avantajını
kullanmaya başlamıştır.
Artan ve çeşitlenen araştırma ve inovasyon destekleriyle
ulusal potansiyelimizi etkin biçimde çalışır hale getirdiğimiz
bu yeni dönemde, 2015 yılı kapsamında Ufuk2020 Progra-
mı’na ödediğimiz ulusal katkının %107’si Türk ortakların ba-
U f u k 2 0 2 0
Türkiye bugün, araştırma ve inovasyona ayırdığı
kaynaklar ve çeşitlendirdiği destek programları
ile uluslararası arenada iddialı bir ülke konumu-
na geldi.
2015 yılı kapsamında Ufuk2020 Programı’na
ödediğimiz ulusal katkının %107’si Türk ortakla-
rın başarılı projeleri ile Ülkemize geri kazandırıl-
mış bulunmaktadır.
7. ÇP döneminde desteklenen projelerimizle yıllık
ortalama 1 milyon Avro geri döndürmüşken, 2015
yılında gerçekleştirilen projelerle %100’lük bir ar-
tışla 2 Milyon Avro geri döndürmeyi başardık.
Avrupa Komisyonu’na proje başvurusu gerçekleşti-
ren fakat bütçe kısıtı nedeniyle fonlanamayan ak-
törleri, proje tipine göre değişmekle birlikte 12.000
Avro’ya kadar ödüllendiriyoruz.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook