TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 14

14
Bülten
TEMMUZ 2016
U z a k t a n A l g ı l a m a i l e H ı z l ı A f e t H a s a r A n a l i z Y a z ı l ı m ı
verilen yazılım ile yüksek çözünürlüklü ve çok yüksek çözü-
nürlüklü birçok uydu görüntüsü işlenebiliyor.
Uzaktan algılama teknolojileri yardımıyla geniş alanlara
ait veriler daha hızlı ve ekonomik olarak kıymetlendirilebi-
liyor.
VİSKON-RS; deprem, sel ve orman yangını gibi afet türleri-
nin hasar analizlerine özelleşmiş uygulamalar içeriyor.
Afetlere özel uygulamaların yanı sıra
eğitimli/eğitimsiz sınıflandırma, nes-
ne tabanlı görüntü analizi ve doku
analizi gibi genel amaçlı kullanılabi-
lecek birçok uygulama da VİSKON-RS
yazılımında sunuluyor. Yazılım; uzak-
tan algılama verilerini okuma, işleme
ve analiz etme konularında bütünle-
şik bir altyapı sunuyor.
VİSKON-RS yazılımının temel özel-
likleri şu şekilde sıralanıyor:
Bölge Seviyesi Hasar Tespiti/Analizi;
Bina Seviyesi Hasar Tespiti/Analizi;
Yeryüzü Kullanım Alanlarının Sınıf-
landırılması;
Deprem Sonrası Bina/Bölge Seviye-
si Hasar Analizi;
Orman Yangını Hasar Analizi; Sel
Sonrası Hasar Analizi;
Mülteci Kamplarının İzlenmesi ve
Çadır Tespiti; Savaş/Operasyon Son-
rası Bölge ve Bina Seviyesi Ön Hasar
Analizi;
Manuel ve Görsel Hasar Analizi; De-
ğişiklik Analizi;
Eğitimli/Eğitimsiz Sınıflandırma;
Sınıflandırma Sonrası İşlemler;
Yansıma (Reflektans) Kalibrasyonu;
Görüntü İyileştirme;
Multispektral Uydu Görüntüsü (HR/
VHR) ve Ortofoto Desteği
TÜBİTAK BİLGEM’den Uzaktan Algılama ile
Hızlı Afet Hasar Analiz Yazılımı
TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) ta-
rafından geliştirilen uzaktan algılama ve afet sonrası hasar
analiz yazılımı VİSKON-RS (Remote Sensing), T.C. Başbakan-
lık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kulla-
nımına sunuldu.
Uydu teknolojileri alanında söz sahibi ülkemizde, milli
ihtiyaçlara yönelik hızlı afet hasar analizi konusunda özel-
leşmiş, uzaktan algılama yazılımı geliştirildi. VİSKON-RS adı
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook