TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BİLGEM’den RTÜK’e Sayısal Kayıt
Arşiv ve Analiz Sistemi
Ankara’daki RTÜK Merkez Binasına kurulan Sayısal Kayıt,
Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) ile Türkiye’de değişik il ve il-
çelerde yayın yapan yerel TV yayınları merkeze aktarılarak
kayıt altına alınacak, arşivlenecek ve bu kayıtların üzerinde
istenen analizler yapılabilecek.
RTÜK ve TÜBİTAK BİLGEM arasında 22 Ocak 2009 tarihinde
imzalanan proje sözleşmesine uygun olarak, SKAAS-II (SKA-
AS İl/İlçe) teknik çalışmaları, Nisan 2010 tarihinde tamam-
landı. Sistemin Bakım, Onarım ve İşletme (BOİ) hizmeti, 3
Ocak 2016 tarihine kadar yine TÜBİTAK BİLGEM tarafından
sağlandı. BİLGEM, 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanan ve ha-
len devam eden Sayısal Kayıt, Arşiv ve Analiz Sistemi Yenile-
me Projesi (SKAAS-III) kapsamında, SKAAS-II sistemini yeni
ve geliştirilmiş özellikli cihazlar ve yazılımlar ile yenileyecek.
SKAAS-III Projesi ile Yayın Alış Sistemi; HDTV ve IPTV vb.
yayınları kapsayacak şekilde modernize edilecek, arşivleme
kapasitesi ve kaydedilen kanal sayısı artırılacak, yerel il/ilçe
cihazı geliştirilecek, kayıtların görüntü kalitesi yükseltilecek
ve analiz sistemi güncellenecek. SKAAS-III projesinin Ekim
2016’da tamamlanarak kabul çalışmalarına başlanması he-
defleniyor.
Tüm yazılımları TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından geliştiri-
len sistem, BİLGEM’in bilgi güvenliği ve ülke savunması ile
ilgili donanım, yazılım üretimi ve entegrasyonu gerektiren
büyük taahhüt projelerini gerçekleştirme kabiliyetinin farklı
alanlara uygulanmasına güzel bir örnek oluşturdu.
Sistemde açık kaynak kodlu veri tabanı ve işletim sistem-
leri kullanılarak yazılım lisans harcamalarından milyonlarca
dolarlık tasarruf sağlandı. TÜBİTAK BİLGEM, sadece cihaz ve
yazılım üreterek değil, bunların tüm ülke sathında entegre
edilmesini de sağlayarak büyük ölçekli projelerdeki başarı-
sını kanıtladı.
Proje başlangıcında Ankara’dan izlenemeyen, karasal ya-
yın yapan yaklaşık 200 yerel televizyon kanalının (şu anda
140 civarında) yerinden kaydının alınmasını, telekom hatları
üzerinden aktarılmasını, ulusal yayınlarda olduğu gibi izle-
nebilmesini ve üzerinde analizler yapılabilmesini sağlayan
sistem, ulusal ve yerel toplam 500 TV yayınını depolayabile-
cek ve canlı izlettirebilecek ağ altyapısına sahip. Kayıt dos-
yaları depoda en az altı ay saklanıyor, ancak istenen kanal
için bu süre sınırsız olabiliyor.
Uluslararası standartlara uygun bir altyapıya sahip olarak
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, güncel ve
gelecekteki yayın teknolojilerine uyum sağlayabilecek ve
modüler olarak büyüyebilecek bir tasarıma sahip.
Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının izlenmesi ve
denetlenmesi görevinin 6112 Sayılı Kanunla verilmiş ol-
duğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sistemin
modernizasyonu, kapasitesinin artırılması, yerel cihazların
geliştirilmesi işleri için TÜBİTAK BİLGEM ile SKAAS-III Projesi-
ni başlatması, milli projelerin milli kaynaklar ile çözümü için
gösterdiği ilgi ve duyarlık olarak görülüyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook