TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 36

36
Bülten
2015
T Ü S S İ D E ’ d e n O k u l M ü d ü r l e r i n e Y ö n e t i c i l i k F o r m a s y o n E ğ i t i m i
AB Proje Döngüsü Eğitimi
Marmara Teknokent (MARTEK) A.Ş. ve Kocaeli Valiliği AB Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi işbirliği ile “AB Proje
Döngüsü Eğitimi” gerçekleştirildi.
MARTEK ve Kocaeli Valiliği AB Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi İş Birliği ile Ekim 2014’de gerçekleştirilen “AB
Proje Döngüsü Eğitimi”nin devamı Ocak 2015 tarihinde düzenlendi. TÜBİTAK MAM, BİLGEM, GTÜ ve diğer kurumlardan 35
katılımcıya eğitim sonunda katılım sertifikası verildi.
Yeni görevlendirilen ve halen okul müdürlüğü görevini
sürdüren eğitim kurumu müdürlerine, “yöneticilik formas-
yonu” kazandırmak amacıyla üç aşamalı eğitim programı
verildi.
Yedi farklı okulda Kocaeli ilinde görevli tüm okul mü-
dürlerine yönelik yapılan yöneticilik formasyonu eğitimleri
ile okul müdürlerinin yöneticilik yetkinliklerinin arttırılması
ve bu sayede okullarda çağdaş yönetim yaklaşımlarının be-
nimsenmesi amaçlandı.
TÜSSİDE’den Okul
Müdürlerine Yöneticilik
Formasyon Eğitimi
MART
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook