TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 38

38
Bülten
2015
Y T E ’ d e n B i l g i T e k n o l o j i l e r i v e İ l e t i ş i m K u r u m u ’ n a D a n ı ş m a n l ı k H i z m e t i
YTE’den Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na Danışmanlık Hizmeti
E-Devlet ve Kalkınmadaki
Rolü Ele Alındı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ensti-
tüsü (YTE), beş ay süresince Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na (BTK) danışmanlık hizmeti verecek.
Danışmanlık hizmetleri kapsamında; elektronik ha-
berleşme sektörü düzenleme ve denetleme süreçlerinin
uluslararası standartlara uyumlu bilişim yönetim sistemi
ile yürütülmesi; sektörel veri analiz ve raporlama altyapı-
sının iyileştirilerek karar destek süreçlerine yardımcı olun-
ması amaçlarıyla mevcut durum analiz çalışması yapılacak.
Analiz sonuçları doğrultusunda BTK Bilişim Yönetim Siste-
mi’nin tedarik edilmesi için teknik çözüm önerisi hazırlana-
cak ve yol haritası belirlenecek.
Dünya Bankası Tarafından Hazırlanan “Kalkınma için
İnternet” Başlıklı 2016 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nun
(WDR), “e-Devlet ve Kalkınmadaki Rolü” başlığı için bir de-
ğerlendirme toplantısı düzenlendi.
e-Devlet alanında söz sahibi çeşitli kurumlardan politi-
ka yapıcıların, uygulayıcıların ve akademisyenlerin katıldığı
toplantıda, TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı adına yürütülen “2015-2019 Ulusal e-Dev-
let Stratejisi ve Eylem Planı Projesi” ve” e-Dönüşüm Projesi”
kapsamında edinilen e-Devlet’in ekonomik kalkınmanın
hızına ve kalitesine etkisine ilişkin deneyim ve görüşler
paylaşıldı. Ayrıca, dijital kalkınmadan kaynaklanan fayda-
ların en üst düzeye çıkarılması ve risklerin ortadan kaldırıl-
ması için nelerin yapılması gerektiği konusunda perspektif
sunuldu.
MART
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook