TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 37

macı olarak katıldı. Panelde, KAMİS Projesinin amacı, tarih-
çesi, kazanımları ve hedeflerinin yanı sıra kamu internet
sitelerinin kullanılabilirliğinin ve erişilebilirliğinin önemin-
den bahsedildi.
37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
YTE’den GZFT-PEST Çalıştayı
2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı
Projesi kapsamında, e-Devlet Ekosistemi’ne yönelik “Güçlü
Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (GZFT) - Politik, Eko-
nomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Eksenler
(PEST) Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştay’a farklı ölçekler-
deki merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör, ilgili STK
ve üniversitelerden yaklaşık 130 temsilci katıldı.
Çalıştay, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Haberleşme Genel Müdürlüğü e-Devlet Hizmetleri Daire
Başkanı Ensar Kılıç ve TÜBİTAK BİLGEMYazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) Müdürü Cemil Sağıroğlu’nun ko-
nuşmaları ile başladı. Vizyon Belirleme, GZFT ve PEST ana-
lizi çalışmalarının ardından, “Beklenti ve Öneriler Çalışması
Analizi” yapılarak çalıştay tamamlandı.
Webde Kullanılabilirlik ve
Erişilebilirlik Kursu
Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi ve 17.
Akademik Bilişim Konferansı işbirliği ile, Eskişehir Anadolu
Üniversitesi’nin evsahipliğinde düzenlenen “Webde Kulla-
nılabilirlik ve Erişilebilirlik Kursu”na Türkiye bilişim sektörü-
nün her katmanından bilişim çalışanları, akademisyenler
ve öğrenciler katıldı.
KAMİS Projesi ekibi tarafından verilen kurs kapsamın-
da kullanıcı deneyimi, etkileşim tasarımı, kullanılabilirlik
testleri, web erişilebilirliği, yardımcı teknolojiler gibi konu-
larda katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verildi. TSE
K 318 KAMİS kriteri olarak yayınlanan KAMİS Rehberi ve
uygulaması detaylı olarak katılımcılar ile paylaşıldı. Kursun
son günü düzenlenen çalıştay ile katılımcılar kurs boyun-
ca edindikleri bilgi ve kazanımları eğitmenler gözetiminde
uygulama olanağı buldu.
Konferans kapsamında düzenlenen“Web Erişilebilirliği”
isimli panele, KAMİS Projesi Yöneticisi Dr. Yavuz İnal konuş-
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook