TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Çalıştayda, 2015-2019 e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı
kapsamında yer alması önerilen vizyon, misyon, amaç, he-
def ve eylemlerle ilgili tüm paydaşlar fikir alışverişinde bu-
lundu.
Çalıştaya T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı Haberleşme Genel Müdürlüğü (UDHB) e-Devlet Hizmet-
leri Daire Başkanlığı, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) proje çalışanları ve akademisyen-
Ürdün Silahlı Kuvvetleri Bilgi Güvenliği Direktörlüğü ko-
ordinasyonunda TSK mihmandarlığında gelen Ürdün heye-
ti, TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret etti.
BİLGEM ürün ve teknoloji çözümlerinin tanıtıldığı su-
numla başlayan programda BİLGEM tanıtım videosu izlendi.
Etkinlik, Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) faaliyetleri, çalışma
alanları, projeleri ve eğitimlerinin tanıtımıyla devam etti.
Siber Savunma Komutanlığı eşliğinde gelen heyetin yönelt-
tiği soruları BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü sorumluları ve
BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı sorumluları yanıt-
ladı. Ayrıca, taraflar ortak çalışma yapılabilecek alanlar üze-
rinde fikir alışverişinde bulundular.
2015-2019 Ulusal E-devlet
Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Çalıştayı
ler katıldı. UDHB Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç ve
BİLGEM Başkan Yardımcısı Dr. Lami Kaya’nın katıldığı Çalış-
tay, TÜBİTAK BİLGEM YTE Enstitü Müdürü Cemil Sağıroğlu
ve UDHB Haberleşme Genel Müdürlüğü e-Devlet Hizmetleri
Daire Başkanı Ensar Kılıç’ın konuşmaları ile başladı.
Etkinlik kapsamında 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi
ve Eylem Planı taslağı üzerinde çalışıldı ve geri bildirimler
alındı.
Ürdün Heyeti TÜBİTAK BİLGEM’i Ziyaret Etti
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook