TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 34

34
Bülten
EKİM 2015
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlü-
ğü ve TÜBİTAK MAMÇevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)
tarafından, “Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının
Gediz Havzası’nda Uygulanması Projesi” Paydaş Toplantısı
Manisa’da gerçekleştirildi.
Toplantı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) Su Yönetimi
Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Manisa Vali Yardım-
cısı Sıdkı Zehin, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdür Yardımcısı Dr.
Selma Ayaz ve DSİ 2. Bölge Müdürü Yardımcısı Sami Güzel
tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Toplantıya,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri yanında çe-
şitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile tekil ve Or-
ganize Sanayi Bölgelerini temsilen sanayi temsilcileri katıldı.
TÜBİTAK MAM adına Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Mü-
dür Yardımcısı Dr. Selma Ayaz tarafından, Enstitü tarafından
yürütülmekte olan ve tamamlanmış projeler aktarıldı, söz
konusu projeye altlık teşkil edecek diğer proje çalışmaları
sıralanarak, projenin önemi ifade edildi. Ardından, ODTÜ
Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü
Yetiş “Su Kaynakları İçin Risk Teşkil Eden Tehlikeli Madde-
ler: Kavram ve Zararlı Etkileri” konulu bir sunum yaptı. Proje
Yürütücüsü Dr. Betül Hande Gürsoy Haksevenler tarafından
tüm katılımcılara projenin kapsamını ve aşamalarını içeren
detaylı bilgi verildi, projenin faydaları ve çıktıları ifade edildi.
Bu proje ile ilgili uygulanacak yaklaşımın, tüm Türkiye hav-
zaları için yaygınlaştırılabilir nitelikte olmasının hedeflendi-
ği, tedbirler programı ve rehber dokümanın projenin önem-
li çıktıları olduğu belirtildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü
Prof. Dr. Cumali Kınacı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tara-
fından, su kirliliğinin kontrol altına alınması ve önlenmesi ile
su kaynaklarımızın koruma-kullanma dengesi gözetilerek
sürdürülebilir kullanımın sağlanmasını temin etmek ama-
cıyla ve Avrupa Birliği Çevre Müktesebatına uyum süreci
kapsamında pek çok çalışma yürütüldüğünü, su yönetimin-
de havza bazlı yaklaşımın benimsendiğini, TÜBİTAK MAM
tarafından Gediz Havzası Koruma Eylem Planı’nın hazırlan-
dığını kaydetti.
İki Proje Tamamlandı
Noktasal kaynaklı deşarjlar ve yayılı kaynaklı kirlilik so-
nucunda kıyı ve geçiş suları dâhil yerüstü su kaynaklarında
bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi ile bunların insan
ve çevre sağlığı için herhangi bir olumsuz etki oluşturma-
ması için alıcı ortamda aşılmaması gereken limit değerlerin;
çevresel kalite standartlarının (ÇKS) belirlenmesi amacıyla,
OSİB tarafından yürütülmüş olan üç projeden ikisi TÜBİTAK
MAM ÇTÜE tarafından tamamlandı. Bu projelerden ilki, “Ül-
kemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti
ve Ekolojik Kıyı Dinamiği (KIYITEMA) Projesi’ (2012-2014),
diğeri Tarımsal Faaliyetlerden Gelen Tehlikeli Maddelerin,
Pestisitlerin, Araştırılmasına (BİKOP) Projesi’dir (2012-2014).
Adı geçen projeler ile kıyı ve geçiş sularımızda bulunması
muhtemel ülkemize özgü noktasal ve yayılı kaynaklı teh-
likeli maddeler tespit edilerek, noktasal kaynaklı tehlikeli
maddeler için kapsamlı bir sektörel envanter çıkarıldı, ya-
yılı kaynaklı bitki koruma ürünleri için ürün deseni bazında
envanter oluşturuldu, bu maddelerin alıcı ortamlardaki se-
viyelerinin tespit edilmesi maksadıyla bir yıl süre ile izleme
çalışmaları yürütüldü.
Gediz Havzası’nda Günlük Maksimum Toplam
Yük Yaklaşımının Uygulanması Projesi
T Ü B İ T A K M A M
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook