TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya Enstitüsü ile
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Araştırma ve Geliştirme
Daire Başkanlığınca yürütülen, ucuz ve çevreci özellikleriyle
öne çıkan “ılık karışım asfalt teknoloji ve uygulamaları”, dü-
zenlenen Çalıştayla tanıtıldı.
TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Konferans salonunda
düzenlenen Çalıştayda konuşan Karayolları Genel Müdür
Yardımcısı Gökalp Yılmaz, ılık karışım asfaltın Türkiye’de uy-
gulanmasıyla üretimde kullanılan enerjinin azaltılması ve
böylece asfalt üretim maliyetlerinin düşürülmesinin amaç-
landığını söyledi. Yılmaz, “Üretim maliyetlerinin düşürül-
mesiyle yüzde 30 enerji tasarrufu ile yıllık 220 milyon lira
kazanç sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında iki farklı katkı
kullanılarak, iki adet deneme yolu Ankara Çevre Otoyolu Ka-
rapürçek Kavşağı kesiminde yapılmıştır” dedi.
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) Başkanı Ay-
berk Özcan ise ılık karışım asfaltın Türkiye için oldukça yeni
ve önem arz eden bir konu olduğunu belirterek, “Endüstri
ve teknolojileri gelişmiş ülkelerin ortak özelliğine bakıldı-
ğında, üniversiteler, kamu kurumları, ozel sektor ve ilgili sivil
toplum kurulusları arasında sıkı bir iş birliği oldugu, endüs-
tri ve idarelerin ihtiyacları dogrultusunda, akademisyenle-
rin ve arastırmacıların katkılarıyla yerel ve küresel sorunlara
çzumler aranmakta oldugu gorulur” ifadelerini kullandı.
Çalıştayda, Ankara Çevre Otoyolu Karapürçek Kavşağı ke-
siminde 11 Haziran’da “Ilık Karışım Asfalt Deneme Yolu” ola-
rak uygulama yapıldığı hatırlatıldı. Söz konusu teknoloji ile
plentte karıştırma sıcaklıkları 15-35 santigrat derece daha
azaltılarak 115-140 santigrat derece sıcaklıklara düşürüldü-
ğü vurgulandı.
2010 yılında ABD’de 42 milyon ton olan ılık karışım asfalt
üretiminin, 2012 yılında yaklaşık 323,5 milyon tona yüksel-
diğinin altı çizilerek, Avrupa’da 2012 yılında toplam ılık karı-
şım asfalt üretiminin 275 milyon ton olduğu bildirildi.
Proje ile üst yapının bakım-onarım maliyetlerinin azaltıl-
ması, düşük amortisman giderleri, karbondioksit emisyon-
larının düşürülmesi, işçilerin maruz kaldığı koku, duman ve
PAH emisyonlarının yüzde 60 azaltılması, çevre kirliliği ve
insan sağlığı, enerji, üretim, uygulama maliyetleri açısından
fayda sağlanacağı aktarıldı.
Ilık Karışım Asfalt Teknoloji ve
Uygulamaları Çalıştayı
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook