TÜBİTAK Bülten / Sayı 166 - Ekim 2015 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Danimarka Büyükelçiliği Danışmanı Dennis Holte Albertsen ve Dani-
marka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na bağlı Bilim, Teknoloji ve İnovas-
yon Bölüm Başkanı Karin Ilsoth Rasmussen, MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi Yöneticisi Nuh Yılmaz tarafından kar-
şılanan heyete MAM’ın çalışma alanlarına yönelik genel bilgiler aktarıldı.
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Enerji Enstitüsü yetkilileri tarafından
yapılan sunuşlar ile Enstitülerin altyapı ve faaliyetlerine yönelik detaylı
bilgiler verildi. Enerji Enstitüsü laboratuvarları ziyaret edilerek, yürütülen
çalışmalar yerinde incelendi. Heyet, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi ve
atıktan enerji üretimi konuları ile ilgilendi. Yakın zamanda işbirliği sağla-
nabilmesi için Horizon 2020 programının açık çağrılarından yararlanabi-
leceği görüşüldü.
Gıda ve Yemlerde PCDD/F ve PCB Analizinde Yeni
Gelişmeler Çalıştayı
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından “Gıda ve Yemlerde
PCDD/F ve PCB Analizinde Yeni Gelişmeler Çalıştayı – Numune
Hazırlamada Yeni Yaklaşımlar” Çalıştayı düzenlendi. Konu ile
ilgili özel laboratuvarların katıldığı bir günlük etkinlikte Wim
Traag (Hollanda) ve Chris Van Wakeren (Hollanda) davetli ko-
nuşmacılar olarak yer aldı ve PCDD/F ve PCB analizleri için
örnek hazırlamada gelinen en yeni gelişmeler konusunda ka-
tılımcıları bilgilendirdiler. Gerçek gıda örneklerinde clean-up
uygulamalarının yapıldığı çalıştay başarılı bir şekilde tamam-
landı.
Danimarka Heyeti TÜBİTAK MAM’ı Ziyaret Etti
Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli Kara,
Hava ve Deniz Kuvvetlerinden 200 Yüzbaşı ve Üs-
teğmen düzeyinde askeri personel, komutanları
eşliğindeTÜBİTAK MAM, BİLGEM ve UME’yi ziyaret
etti.
UME Konferans Salonu’nda heyete tanıtım su-
numları yapılarak MAM, BİLGEM ve UME’nin ça-
lışma alanlarına yönelik bilgiler aktarıldı. Heyet
gruplar halinde dönüşümlü olarak Enstitüleri zi-
yaret etti.
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü laboratuvar-
ları gezilerek yürütülen çalışmalar ile ilgili teknik
bilgilendirme yapıldı.
Harp Akademileri Heyeti’nin TÜBİTAK MAM Ziyareti
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook