TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 36

36
Bülten
2015
TEMMUZ
U c u z v e Ç e v r e c i A s f a l t T ü r k i y e Y o l l a r ı n d a
Ucuz ve Çevreci Asfalt
Türkiye Yollarında
Ürün Takip Sistemi Projesinin İlk
Ürünleri Kullanıcıyla Buluştu
TÜBİTAK ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiy-
le geliştirilen “ılık karışım asfaltın” ilk denemesi, Anka-
ra Çevre Otoyolunda yapıldı.
T
ÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya Enstitüsü
ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Araştırma ve Geliş-
tirme Daire Başkanlığınca yürütülen, “Ilık Karışım Asfalt Kat-
kıları Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi” projesi kapsa-
mında üretilen “ılık karışım asfaltın” ilk uygulaması yapıldı.
TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Programları kapsamında
desteklenen, KGM’nin müşterisi olduğu, ucuz ve çevreci
özellikleriyle öne çıkan projeyle, hem ülke kaynaklarının
verimli kullanılması hem de var olan teknolojilere yenilik
getirilmesi amaçlanıyor. Ilık asfaltın Türkiye’de uygulanma-
sıyla, asfalt üretiminde kullanılan enerji yüzde 30 azalacak.
Üretimmaliyetinden yıllık ortalama 114 milyon lira tasarruf
edilecek. Yerli üretim ılık asfalt karışımıyla çevreye verilen
zararların azaltılması hedefleniyor.
15 Eylül 2015’de tamamlanacak olan proje hakkında 2
Eylül 2015’de TÜBİTAK’da yapılacak olan Çalıştay’da da bilgi
verilecek.
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) bünyesinde geliştirilen Ürün Takip Sis-
temi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personeline uygulamalı ya-
zılım eğitimleri verildi.
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) ve TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından yürütülmekte
olan Ürün Takip Sistemi Projesi uygulamalı yazılım eğitimi
kapsamında Kurum, Kullanıcı ve Yetki Yönetimi Modülleri
ile ÜrünYönetimi Modülü’ne ait iş süreçleri detaylı bir şekil-
de anlatıldı. Kozmetik ve Tıbbi Cihaz konularında TİTCK’da
ilgili dairelerde çalışan 54 personelin katıldığı eğitimde
katılımcıların talepleri ve iyileştirme önerileri kayıt altına
alındı.
Ürün Takip Sistemi Projesinin hedefinde güvenli ürü-
ne erişim, etkin denetim faaliyetleri, sağlık politikalarının
belirlenmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele yer alıyor.
Ürün Yönetimi Modülü ile ürün ve belgeye yönelik kayıt
ve değerlendirme süreçlerinin etkinliği artırılacak ve ilgili
süreçlerin daha sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi sağ-
lanacak.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook