TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 37

37
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
TÜBİTAK UME’den “Ulusal EMC Çalıştayı”
TÜBİTAK UME Elektromanyetik Laboratuvarı tarafından
düzenlenen“Ulusal EMC Çalıştay’ına çeşitli üniversitelerden
öğretim üyeleri, sivil ve askeri test laboratuvarları personeli
ile Türkiye endüstrisinden EMC testlerine ihtiyaç duyan üre-
tici firmaların 38 temsilcisi katıldı.
Çalıştayda TÜBİTAK UME’nin koordinatörlüğünde, LNE
(Fransa), VSL (Hollanda), SP (İsveç), SIQ (Slovenya), METAS
(İsviçre), CMI (Çek Cumhuriyeti), INTA (İspanya), UPC (İspan-
ya), UT (Hollanda) gibi metroloji enstitüleri ve üniversitele-
rin ortaklığında yürütülen bir European Metrology Resear-
ch Project (EMRP) projesi olan EMC IND 60 “Improved EMC
Test Methods in Industrial Environments” Projesi’nin tanıtı-
mına yönelik sunular yapıldı.
Endüstride zaten yaygın bir şekilde kullanılan EMC me-
totlarıyla, laboratuvar ortamında uygulanan standart me-
totların değerlendirildiği çalıştayda endüstrinin ihtiyaçları
doğrultusunda, endüstriye yönelik yeni alternatif EMC test
metotları geliştirerek bu yeni metotları endüstriye sunma
hedefiyle hayata geçirilen EMC IND60 Projesi kapsamın-
da üretilen çıktılar ve bundan sonra yapılacak çalışmaların
detayları katılımcılarla paylaşılarak katılımcıların görüş ve
önerileri alındı.
Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol
Kurumu’ndan TÜBİTAK UME’ye Ziyaret
Irak’ın metrolojiden sorumlu kurumu Irak Standardi-
zasyon ve Kalite Kontrol Kurumu (Central Organization for
Standardization and Quality Control - COSQC) yetkilileri TÜ-
BİTAK UME’yi ziyaret etti.
COSQC’un yönetici ve kapasitesinin geliştirilmesine
yönelik yürütülen UNIDO Projesi’nin yürütücülerinden olu-
şan 8 kişilik bir heyet ile COSQC’un ölçüm standartlarının
kalibrasyonu, personel eğitimi ve ikili karşılaştırmaların
düzenlenmesi konularında işbirliği yapılması üzerine yü-
rütülen görüşmeler sonucunda COSQC ve TÜBİTAK UME
arasında 2015-2016 yıllarını kapsayan bir eylem planı imza-
landı. Ayrıca, COSQC ile TÜBİTAK UME arasında uzun vadeyi
kapsayacak şekilde işbirliği yapılması amacıyla Mutabakat
Zaptının imzalanmasına yönelik ikili müzakerelerde bulu-
nulacağına dair anlaşmaya varıldı.
Endüstriye Yönelik Alternatif EMC Metodları
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook