TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 33

33
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
TÜBİTAK MAM 2014 Yılı Araştırma ve
Destek Ödülleri Sahiplerini Buldu
Başarıyı teşvik etmek ve çalışanları takdir etmek ama-
cıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen TÜBİTAK MAM
Araştırma ve Destek Ödülleri kapsamında “2014 Yılı Araş-
tırma ve Destek Ödülleri Töreni”; MAM Başkanı, MAM Baş-
kan Yardımcıları, TÜSSİDE Müdür Yardımcısı, MAM Enstitü
ve Birim Yöneticileri ile çok sayıda MAM çalışanı katılımıyla
gerçekleştirildi.
Törende, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tuna-
boylu’nun açılış konuşmasının ardından, “MAM’da 10 - 15
- 20 - 25 - 30 Yılını Dolduran Çalışanlar”a teşekkür belgeleri
verildi. “MAM Araştırma ve Destek Ödülleri” kapsamında,
“Araştırma Destek”, “Teknoloji Geliştirme”, “İnovasyon”, “En
Başarılı Araştırma Ekibi” ve “En Başarılı Araştırmacı” kate-
gorilerinde ödül almaya hak kazanan çalışanlara ödülleri
takdim edildi.
Geliştirdikleri stratejik teknoloji ve ürünlerin yanı sıra,
uluslararası bilimsel faaliyetleriyle TÜBİTAK MAM’ı en iyi şe-
kilde temsil eden araştırmacılara verilen “En Başarılı Araş-
tırmacı Ödülü”nü, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü’nden
Başuzman Araştırmacı Dr. Alper Biber aldı.
Geliştirilen ürün ve teknolojilerin yenilikçi niteliği ve
uygulama potansiyeli göz önünde bulundurularak veri-
len “İnovasyon Ödülü”nü, TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü
“Morfin’den Etilmorfin (Dionin) ve Metilmorfin (Kodein)
Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi” Proje Yürütücüsü Doç.
Dr. Erkan Ertürk ve Proje Ekibi aldı.
Çalışmalarıyla teknoloji, ürün ve bilimsel çalışma alan-
larında kurumumuza en önemli katkıyı sağlayan çalışma
grubuna verilen “En Başarılı Araştırma Ekibi Ödülü”nü, TÜ-
BİTAK MAM Enerji Enstitüsü “Hidroelektrik Santral (HES)
Kontrol ve Kumanda Sistemleri” Proje Yürütücüsü Dr. Cem
Şahin ve Proje Ekibi aldı.
Geliştirilen ürün ve teknolojilerin ülkemize sağlayacağı
ekonomik fayda gözetilerek verilen “Teknoloji Geliştirme
Ödülü”nü, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü “Buhar Türbin
Kanadı” Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Havva Kazdal Zeytin ve
Proje Ekibi aldı.
Yürütülen tüm çalışmaların daha verimli ve etkin hale
getirilmesi için yapılan her türlü bilgi, deneyim, paylaşım,
eğitim ve danışmanlık desteklerini, test ve analiz çalışma-
larını, yöntem ve süreç geliştirme çalışmaları kapsamında
verilen “Araştırma Destek Ödülü”nü, Bilgi Hizmetleri ve Sis-
temYönetimi Birimi’nden Duygu Atalı ve Mukadder Çağlar
aldı.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook