TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 30

2015
TEMMUZ
30
TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme
Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS)
arasında imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik protokol
çerçevesinde 2016-2018 yıllarında ortak araştırma projeleri
desteklenecek.
TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak
proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını
online olarak 2544 kodlu programa
-
tak.gov.tr adresinden en geç 8 Eylül 2015 tarihine kadar
yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gere-
ken evrakları ise en geç 15 Eylül 2015 tarihine kadar TÜBİ-
TAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekiyor.
Programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına
Çeşitli üniversitelerin Teknoloji Transfer
Ofislerinin talepleri doğrultusunda düzen-
lenen COST Bilgi Günleri’ne katılan TÜBİTAK,
araştırmacılarımıza COST programını tanıttı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Teknolo-
ji Transfer Ofisi, Ege Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi-EBİLTEM, Gaziantep Üniversi-
tesi Teknoloji Transfer Ofisi, Bilkent Üniver-
sitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Karadeniz
Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
tarafından düzenlenen COST Bilgi Günlerine,
çevre illerin üniversitelerinden araştırmacılar
da katıldılar.
Bilgi günlerinde, araştırmacılara, TÜBİTAK Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanlığı’nda Bilimsel Programlar Uzmanı,
COST Programı Sorumlusu Ayşe Sayın Üke, COST Kuruluşu
hakkında genel bilgiler verdi.
Ayşe Sayın Üke, COST Aksiyonları, COST’a katılım kaza-
nımları, COST’a katılım süreç ve kuralları, COST politika ve
istatistikleri hakkında da bilgiler verdikten sonra, araştırma-
Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği
(COST) Bilgi Günleri
cıların sorularını yanıtladı.
COST, bilim ve teknolojide Avrupa işbir-
liği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynak-
larla desteklenmiş araştırma projelerinin Av-
rupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan
Hükümetlerarası bir kuruluştur. COST’un
36 üye ülkesi bulunmaktadır. Bunlar 28 AB
üyesi ülke ve Bosna Hersek, İsviçre, İzlanda,
Makedonya, Norveç, Sırbistan, Türkiye ve
Karadağ’dır. İsrail ise işbirliği ortağı ülkesidir.
COST’un Türkiye’deki bilimsel koordina-
törlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.
COST’un üst düzey yönetim birimi COST Üst Düzey Tem-
silciler Komitesi olup, her ülkenin bu komitede bir delegesi
bulunmaktadır.
COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin
yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (ak-
siyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. Aksiyonlar, benzer
çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getiren spesifik
konu başlıklarıdır.
-
si/ikili-proje-destekleri/2544/icerik-2544-japon-bili-
mi-destekleme-kurumu-jsps-ile-ikili-isbirligi-programi
adresinden ulaşılabilir.
T Ü B İ T A K - J a p o n y a B i l i m i D e s t e k l e m e K u r u m u ( J S P S ) Ç a ğ r ı s ı A ç ı l d ı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook