TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 35

35
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Genç Araştırmacılara TÜBİTAK MAM Gıda
Enstitüsü’nden Ödül
Somali Dışişleri Bakan Yardımcısı MAM’ı
Ziyaret Etti
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü genç araştırmacılarından
oluşan 16 ekibin yarıştığı “Genç Araştırmacı Proje Yarışma-
sı” Gıda Enstitüsü Pilot Tesisi’nde gerçekleştirildi. Araştır-
macıların geliştirdikleri ürünlerin sergilendiği etkinlikte,
her projenin poster sunumu sonucunda seçilen başarılı
projeler ödüllendirildi.
Yarışma sonucunda “Gıdalarda tazelik/bozulma indika-
törü olarak kullanılmak üzere pH değişimlerine duyarlı akıl-
lı biyopolimerik film geliştirilmesi (E.Aytunga Arık Kibar - H.
İmge Oktay Başeğmez)” projesi birinci seçilirken, “Doğal
kaynaklardan sterilizasyon biyoindikatörü olarak kullanılan
Somali Dış İşleri BakanYardımcısı Dr. KhalidOmar Ali’nin
ziyaretinde TÜBİTAK MAM’ın tanıtımı yapıldı, Malzeme Ens-
titüsü’nce geliştirilen ürünler hakkında bilgiler aktarıldı.
Daha sonra, kıyı ve gümrük güvenlik ürünleri hakkında ay-
rıntılı bilgi almak için ilgili laboratuvarlar ziyaret edildi.
G.stearothermophilus bakterisinin eldesi (N.Aslı Kısıkkaya
Öncü - Ceyda Kodolbaş)” projesi ikincilik ve “Propolisten
aktif bileşenlerin ekstrakte edilmesi ve fonksiyonel ürünler
geliştirilmesi (Özlem Aslan - Zafer Yaşar)”projesi üçüncülük
ödülünü aldı.
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği ile “Katma Değe-
ri Yüksek Kimyasallar” ana temalı teknik toplantı yapıldı.
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başka-
nı Timur Erk, Başkan Yrd. Özalp Erkey ve Gen. Sek. Yrd. Er-
kan Baykut TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nü
(KTE) ziyaret etti.
Toplantı kapsamında, TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ülker Beker, Müdür Yardımcısı
Dr. Serdar Sezer ve Başuzman Araştırmacı Doç. Dr. Hacer
Doğan tarafından ilgili alanda Enstitüde yürütülen/plan-
lanan projeler ve özel sektör ortaklıkları hakkında bilgi
verildi. TOBB Kimya Sanayi Meclisi Ar-Ge İnovasyon Alt
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü’nde “Katma
Değeri Yüksek Kimyasallar” Ele Alındı
Komitesinde KDYK kapsamında alınan kararların gözden
geçirildiği toplantının ardından, TÜBİTAK MAM KTE labora-
tuvarları ziyaret edilerek stratejik iş birimleri hakkında bilgi
verildi.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook