TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 26

26
Bülten
2015
TEMMUZ
Bal ıkesir ’e Bi l im Merkezi
ULAKBİM’den Editör ve Yazarlara Eğitim
Balıkesir Çamlık’ta yapılması planlanan ‘Bilim Merkezi’
için TÜBİTAK ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ön protokol
imzalandı. Protokolü, Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet
Edip Uğur ile TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tuna-
boylu imzaladı. Ön protokol imza töreninde Balıkesir Valisi
Mustafa Yaman ile TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol
Arcaklıoğlu da hazır bulundular.
TÜBİTAK BaşkanYardımcısı Prof. Dr. Arcaklıoğlu imza tö-
reninde yaptığı konuşmada, “Bilim Merkezi, öğrencilerimiz
açısından çok faydalı olacak bir proje. Kâr amacı gütmeye-
cek, ancak sürdürülmesi çok önemli” diye konuştu. Balıke-
sir Valisi Mustafa Yaman, “BilimMerkezleri, Türkiye’nin 2023
hedefine uygun güzel ve önemli projelerdir. Büyükşehir
Belediyemizi ve TÜBİTAK yetkililerini kutluyorum. Balıkesir
olarak Türkiye’nin cazibe merkezi halindeyiz. Her iki pro-
tokol de ilimiz, Marmara Bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı
TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi ve yayıncılar
işbirliği ile yedi farklı bölgede ve üniversiteler ev sahipliğin-
de bölgesel “Editör ve Yazar Eğitim Seminerleri” düzenlen-
di. Birer gün süren eğitim programının sabah oturumunda
editörlere, öğleden sonra ise araştırmacı ve yazarlara yöne-
lik sunumlara yer verildi. Araştırmacılar, yazarlar ve dergi
editörlerinin davet edildiği seminerlere 2 bin 750 kişi baş-
vurdu.
Bilimsel yayın kalitesinin artırılması amacıyla düzen-
lenen seminerlerde, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama
usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslara-
rası farkındalıklarının artırılması ve bu süreçlerde karşılaşı-
uğurlu olsun” dedi.
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu imza
töreninde yaptığı değerlendirmede, Balıkesir’i gelecekteki
İstanbul olarak gözlemlediklerini belirtti. Tunaboylu, “Balı-
kesir geçmişinde filozoflar ve bilime dayalı çalışmalar olan
bir yer. Belki Türkiye’nin gelecek İstanbul’u olacak. Çok
önemli geçiş hatlarına bağlantısı söz konusu”diye konuştu.
TÜBİTAK Balıkesir’in Deprem Riskini de Araştıracak
TÜBİTAK ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında
imzalanan “Balıkesir İli Zemin Sınıflama ve Sismik Tehlike
Değerlendirme Projesi” protokolü kapsamında TÜBİTAK,
Balıkesir’in sismik haritasını çıkaracak.
Proje süresince elde edilecek jeolojik ve jeofizik veri-
ler ışığında il sınırları içerisinde öncelikli olarak belirlenen
alanlarda zeminin deprem açısından davranışı değerlen-
dirilecek; kentin genelindeki tehdit oluşturabilecek fay
zonları ve derin ana kaya yapısı incelenecek; deprem se-
naryoları üretilerek sismik tehlike değerlendirme çalışması
yapılacak.
Proje kapsamında üretilecek haritalar ve altlık bilgileri
deprem hasarlarının en aza indirilebilmesi için gerekli mü-
hendislik, afet planlama ve yönetim önlemlerinin en doğru
ve etkin olarak alınmasını, ilin ileriye dönük planlamaların-
da yerleşime uygunluk değerlendirmelerinin en iyi şekilde
yapılmasını sağlayacak.
labilecek sorunların önlenmesine yönelik çözüm önerileri
paylaşıldı.
B a l ı k e s i r ’ e B i l i m M e r k e z i
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook