TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 39

39
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
“Bir Fikrim Var”
Kadın Girişimcilik Kampı
TÜBİTAK Marmara Teknokent ile Kadın ve Demokrasi
Derneği (KADEM) işbirliği ile gerçekleştirilecek Kadın Giri-
şimcilik Kampı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kızı Sümeyye Erdoğan’ın katılımıyla tanıtıldı.
“GENÇ KADINLARA BİR İLHAM OLACAĞINI DÜŞÜ-
NÜYORUM”
TÜBİTAK Marmara Teknokent ile KADEM’ in işbirliği ile
gerçekleştirilecek Kadın Girişimcilik Kampı düzenlenen bir
basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya, KADEM Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Sare Aydın, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Er-
doğan ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr.
Orhan Çömlek katıldı.
Ekonomik kalkınma ve kadınların güçlendirilmesi ama-
cıyla TÜBİTAK Marmara Teknokent ile Kadın ve Demokrasi
Derneği (KADEM) işbirliği ile 31 Ağustos - 4 Eylül tarihle-
rinde gerçekleştirilecek Kampa, “Bir fikrim var” diyen kadın
girişimciler katılacak. Toplantıda, KADEM Başkanı Aydın,
“TÜBİTAK Marmara Teknokent ortaklığında yapacağımız
bu projenin girişimci genç kadınlara bir ilham olacağını
düşünüyorum” dedi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek ise girişimcilik ekosistemine olan katkılarından
ötürü kampın önemine değindi. Çömlek, “Geçtiğimiz yıl-
larda iki kere gerçekleştirdiğimiz kamplarda 6 kamp mezu-
nu yatırımcı önüne çıktı, 3’ü yatırım aldı” diyerek, TÜBİTAK
Marmara Teknokent olarak her zaman girişimcilerin yanın-
da olduklarını belirtti.
“BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ADIM”
Sümeyye Erdoğan da toplantıda projeyle ilgili bir açıkla-
ma yaparak,“TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KADEM işbir-
liğiyle yürüyecek bu projede kadınların ekonomik hayatta
güçlenmesini sağlamış olacağız. Bizim için büyük bir adım,
ülkemiz açısından da belki mütevazı ama önemli ve hayırlı
bir adım olacağını düşünüyorum. Kadınlarımıza, 30 kişiye
bir girişimcilik eğitimi verilmiş olacak, sadece girişimcilik
değil, inovasyon ve teknoloji odaklı bir girişimcilik eğitimi
olacak. Kadınlarımızın katma değer potansiyeli yüksek ve
nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimlerde
olmasından bahsediyoruz ve bunları hayata geçirmelerin-
den bahsediyoruz, bu yüzden önemsiyoruz” diye konuştu.
PROJE HAKKINDA
TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KADEM işbirliğinde
gerçekleştirilecek olan Kadın Girişimciliği Kampı ile ka-
dınların girişimcilik yeteneklerinin arttırılması ve nitelikli
istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dö-
nüştürebilmeleri amacıyla bir çalışma başlatıldı. Bu amaca
yönelik olarak düzenlenecek girişimcilik kampı üç aşamalı
olarak gerçekleştirilecek.
Birinci aşamada; Ar-Ge, bilim, teknoloji ve yenilik içeren
iş fikri proje başvuruları 31 Temmuz 2015 tarihine kadar ka-
bul edilecek. İkinci aşamada; hakemlerin yapacağı değer-
lendirme sonucunda finale kalan 30 proje seçilecek. Üçün-
cü aşamada ise finale kalan projeler kampa davet edilecek
ve 31 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihleri arasında girişimciler
için fikirden plana, plandan teşebbüse uzanan yolda bir
platform oluşturularak beş gün boyunca eğitim, tecrübe
paylaşımı ve uygulamalar yapılacak. Kamp sonrasında ba-
şarılı olan 5 projeye, 25 bin lira destek verilecek.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook