TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 31

T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
31
TÜBİTAK UZAY Azerbaycan’da
TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdü-
rü Doç. Dr. Lokman Kuzu, EnstitüMüdür Yardımcısı Dr. Erdal
Yılmaz, İş Geliştirme Grup Lideri Uzman Araştırmacı Aziz
Koru, Sistem Mühendisliği Grubundan Baş Uzman Araş-
tırmacı Dr. Egemen İmre, Uzaktan Algılama Grubundan
Uzman Araştırmacı Mustafa Teke ve Yörünge ve Uçuş Kon-
trol Grubundan Uzman Araştırmacı Ferid Gülmehmet’ten
oluşan TÜBİTAK UZAY Heyeti; ortağı olduğu EOPOWER AB
7.ÇP projesi kapsamında Azerbaycan’da yer gözlem faali-
yetleri gerçekleştiren ve destek veren kurum ve kuruluşlar
ile toplantılar gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Bilim Destek-
leme Fonu’na (SDF) gerçekleştirilen ziyarette TÜBİTAK ve
TÜBİTAK UZAY hakkında bilgiler verildikten sonra SDF’in
sağlamış olduğu Ar-Ge destekleri hakkında bilgiler alındı.
Azerbaycan’ın Uydu Operatörü Azercosmos’da gerçek-
leştirilen toplantıda ise Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman
Kuzu tarafından TÜBİTAK UZAY’ın genel tanıtım sunumu
yapıldı. Yer Gözlem alanındaki uluslararası kuruluşlar hak-
kında verilen bilginin ardından TÜBİTAK UZAY’da gerçek-
leştirilen yer gözlem alanındaki faaliyetler ve uydu-uzay
alanındaki projelerimiz hakkında sunumlar gerçekleştirildi.
RASAT uydusunun geçişinin canlı gösterimi, uydu operas-
yonları ve uzaktan algılama ile ilgili çalışmalarımız Azercos-
mos çalışanlarına detaylı şekilde anlatıldı.
Gerçekleştirilen ziyaretler ve görüşmelerde uzay alanın-
da işbirliğinin geliştirilmesi niyeti ortaya kondu; özellikle
eğitim alanında işbirliğinin sağlanması ve ortak projelerin
geliştirilmesi konusunda çalışmaların ivedi başlatılmasına
karar verildi.
TÜBİTAK- Güney Kore Ulusal Araştırma
Vakfı (NRF) Çağrısı Açıldı
TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF)
arasında imzalanan bilimsel ve teknolojik işbirliği protoko-
lü çerçevesinde 2016-2018 yıllarında ortak araştırma proje-
leri desteklenecek.
TÜBİTAK- NRF İşbirliği Programı çerçevesinde ortak pro-
je önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını on-
line olarak 2523 kodlu programa
.
gov.tr adresinden en geç 15 Eylül 2015 tarihine kadar yap-
maları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken
evrakları ise en geç 22 Eylül 2015 tarihine kadar TÜBİTAK’ta
olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekiyor.
Programa ilişkin duyuruya ve proje öneri formlarına TÜ-
BİTAK internet sitesinden ulaşılabilir.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook