TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 38

38
Bülten
2015
TEMMUZ
T Ü B İ T A K M A M ’ d a U l u s a l B i y o s a v u n m a S t r a t e j i s i H a z ı r l a m a y a Y ö n e l i k Ç a l ı ş t a y
TÜBİTAK UME, iletim ve dağıtım şirketleri başta olmak
üzere, ülkemizdeki doğal gaz sektörüne yönelik yüksek
basınçlı kalibrasyonlar ile gerekli yasal düzenlemeler hak-
kında bilgi vermek ve altyapı ihtiyacını belirlemek amacıyla
“Gaz Sayaçlarında Yüksek Basınç Kalibrasyonu Çalıştayı”nı
düzenledi.
TÜBİTAK UME’de düzenlenen Çalıştay’a, Metroloji ve
Standardizasyon Genel Müdürlüğü (MSGM), BOTAŞ (Boru
Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) ve UGETAM (İstanbul Uygu-
lamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
San. Tic. A.Ş.) katkıda bulundu. Çalıştay’a UME, MSGM, BO-
TAŞ, UGETAM, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
ve GAZBİR (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği)
temsilcileriyle birlikte 14’ü doğal gaz dağıtım şirketi ve 7’si
TÜBİTAK MAM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) Ar-Ge Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle, MAM Gebze Yer-
leşkesinde, sivil ve askeri savunmaya yönelik “Biyosavun-
ma” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.
Çalıştaya, TÜBİTAK MAM’ın yönetici kadrosu ve ilgili
enstitülerinden uzmanlar, MSB ARGE ve Teknoloji ve SSM
ARGE Daire Başkanlıkları, birçok üniversite ve ilgili kamu ve
özel kurum ve kuruluşlarından 50 kişi katıldı.
Yüksek Basınçl ı Kal ibrasyon Al t yapısı
İçin TÜBİTAK UME ’ den Çal ıştay
TÜBİTAK MAM’ da Ulusal Biyosavunma
St ratej isi Haz ı r lamaya Yönel ik Çal ıştay
gaz sayacı üreticisi/ithalatçısı olmak üzere 45 temsilci ka-
tıldı.
Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu Asya’da, yüksek
basınçlı kalibrasyon altyapıları yıllar öncesinde kuruldu ve
yeni altyapılar kurulmaya devam ediyor. Ülkemizde ise yük-
sek basınçlı bir kalibrasyon altyapısı henüz bulunmuyor.
Açılış konuşmaları ve sunumların ardından gün boyun-
ca süren 3 oturumda, katılımcılar biyolojik ajanlara karşı
savunmada ivme kazanmamızı sağlayabilecek konularda
somut ARGE ve yenilik hedeflerinin kurumlar arası eşgü-
düm içerisinde öne çıkartılması için tartıştılar. Karşı tedbir-
ler kapsamında geliştirilen veya sahip olunan teknolojiler
konusunda kurumlarının vizyon ve misyonları, mevcut
altyapıları ve uzmanlıkları doğrultusunda ülkemizin odak-
lanması gereken hedef önerilerini ve görüşlerini sundular.
Kapanış oturumunda, biyolojik ajanlara karşı milli ve
askeri savunma kapsamında BTYK’ya gündem maddesi
olarak önerilecek stratejik hedef belgesinin kapsayacağı
başlıklar ve ilgili öneriler gözden geçirildi. Çalıştaydan elde
edilen sonuçların TÜBİTAK MAM tarafından derlenerek ka-
tılımcılara taslak olarak iletilip görüş alınmasına, MSB’da
organizasyonel yapının oluşturulması için gerçekleştirile-
cek ikinci bir çalıştay ile çalışmanın raporlanarak, Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) Sekreterya hizmetini
yürüten TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dai-
re Başkanlığına sunulmasına karar verildi.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook