TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 34

34
Bülten
2015
TEMMUZ
T Ü B İ T A K M A M ’ ı n H E S P r o j e l e r i
TÜBİTAK MAM
DİPTAR Proje
Paydaş Toplantısı
TÜBİTAK MAM’ın
HES Projeleri
Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzeme-
sinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) “Proje Paydaş Toplantısı”
Ankara’da TÜBİTAK Başkanlığı Mustafa İnan Konferans Sa-
lonunda düzenlendi. Toplantıya ilgili özel, kamu kurum/
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerden,
toplam 95 kişi katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB)
müşteri kurum olduğu; TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üre-
tim Enstitüsü (ÇTÜE), ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ensti-
tüsü’nün proje ortağı olduğu DİPTAR Projesi, TÜBİTAK 1007
Programı tarafından destekleniyor.
Proje, uluslararası mevzuat ve uygulamalar dikkate alı-
narak, ülkemizde yapılan deniz dibi tarama ve bertaraf ça-
lışmalarının ekosisteme ve insan sağlığına zarar vermeden,
sürdürülebilir kullanım ilkeleri doğrultusunda yönetiminin
sağlanmasına yönelik bir yaklaşım geliştiriyor. Bilimsel
yöntemlerle desteklenerek geliştirilecek bu yaklaşım, farklı
özelliklere sahip denizel ortamlarda test edilerek, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “taslak yö-
netmeliğin” eksiklerinin tamamlanması hedefleniyor.
Gaziantep Karkamış HES Projesi
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından yürütülen
Karkamış HES Projesi’nin devreye alma ve geçici kabul ça-
lışmaları başarı ile sonuçlandı. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)
ile Kurumumuz arasında imzalanan sözleşme ile başlayan
Karkamış HES SCADA Sistemi Rehabilitasyonu ve Haber-
leşme Sistemleri Projesi kapsamında Gaziantep/Karkamış
ilçesinde yer alan ve 189 MW kurulu güce sahip Karkamış
HES’teki SCADA ve haberleşme sistemlerinin tasarım, üre-
tim, test, kurulum ve devreye alma süreçleri TÜBİTAK MAM
Enerji Enstitüsü mühendis ve teknisyenleri tarafından ta-
mamı ile yerli imkanlarla gerçekleştirildi.
Mersin/Mut Gezende HES Projesi
2010 Aralık ayında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile im-
zalanan sözleşme ile TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü yü-
rütücülüğünde başlayan Gezende HES Kontrol Sistemleri
Yenilenmesi Projesi başarı ile tamamlandı. Proje kapsamın-
da Mersin/Mut ilçesinde yer alan ve 159 MW kurulu güce
sahip Gezende HES’teki hız regülatörü (speed governor) ve
ikaz sistemlerinin (exciter) tasarım, üretim, test, kurulum ve
devreye alma süreçleri Enerji Enstitüsü mühendis ve tek-
nisyenleri tarafından tamamı yerli imkanlarla gerçekleşti-
rildi.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook