TÜBİTAK Bülten / Sayı 163 - Temmuz 2015 - page 29

29
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Türkiye - Ekvador
Arasında Bilim ve
Teknoloji İşbirliği
Otomotiv ve Yan
Sanayinde Kaynak
Verimliliği
TÜBİTAK ile Ekvador Yüksek Öğrenim, Bi-
lim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı (SENES-
CYT) arasında bilim ve teknoloji alanında
işbirliği protokolü imzalandı.
İki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) alan-
larında işbirliği tesis etmeye yönelik olan protokole, TÜBİ-
TAK adına Başkan Yardımcısı Vekili Dr. Orkun Hasekioğlu,
SENESCYT adına ise Ekvador Ankara Büyükelçisi Augusto
Saa Corrıere imza attı.
TÜBİTAK’ın Latin Amerika ülkeleri ile aktif işbirliğine
verdiği önem doğrultusunda imzalanan söz konusu Proto-
kol, iki ülke araştırmacılarının bilimsel işbirliği projeleri ger-
çekleştirmelerine imkan sağlayacak. Ortak Ar-Ge projeleri
için açılacak çağrı takviminin en kısa sürede ilan edilmesi
bekleniyor.
Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO) ve TÜBİTAK MAM Çevre
ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜR) işbirliği ile “Otomotiv ve
Yan Sanayinde Kaynak Verimliliği Semineri” gerçekleştiril-
di. Seminere Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
temsilcileri ile çeşitli firmaların temsilcileri/yetkilileri katıldı.
Seminerin açılış konuşmasında TÜBİTAK MAM ÇTÜE
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kitiş, Enstitünün yapısı, çalışma-
ları ve faaliyetleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Enstitü olarak kamu ve özel sektör ile ortak projeler
yapılabileceğini ve Enstitünün işbirliği için hazır olduğu-
nu vurgulayan Kitiş, Ulusal Temiz Üretim Merkezi görevini
üstlenen Temiz Üretim Stratejik İş Birimi’nin bu görev kap-
samında sanayide işletmelere yönelik temiz üretim etütle-
rinin yapılmasının ve temiz üretim kavramının yaygınlaştı-
rılması için sanayicinin farkındalığının artırılmasına yönelik
seminer ve eğitimlerin düzenlenmesinin oldukça önemli
olduğunu aktardı.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook