TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 37

37
Çalıştay, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) işbirliği ile düzen-
ledi. Kömür Teknolojileri Çalıştayı, TÜBİTAK MAM, Türkiye
Kömür İşletmeleri (TKİ), Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Maden İşleri Ge-
nel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
(MTA), Soma Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. (SEAŞ) yetkililerin-
den oluşan 83 kişilik ekibinin katılı ile gerçekleştirildi.
Çalıştay; TKİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sezgin ve TÜ-
BİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu tarafından
yapılan açılış konuşmaları ile başladı. TÜBİTAK MAM Başkan
Yrd. Dr. Mehmet Toptaş açılışta yaptığı konuşmada TÜBİTAK
MAM’ı tanıttı ve TKİ ile gerçekleştirilen çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Çalıştay süresince katılımcılar tarafından; ‘Türkiye’de Kö-
mürün Görünümü’, “Bitümlü Şeyl Rezervlerinin Değerlen-
dirilmesi ve Sıvı Yakıt Üretimi’, ‘Şlamlardan Kömür Kazanım
Kömür Teknolojileri Çalıştayı
Türkiye’de kömür üretimi, son teknolojik gelişmeler ve işbirliği imkanların ele alındığı Kömür Teknolojileri
Çalıştayı, Antalya'da yapıldı.
Teknolojileri’, ‘Kömür Yıkama Tesisi Simülatörü Lave’nin Ge-
liştirilmesi’, ‘Termik Santrallere Kömür Hazırlama ve İyileş-
tirme Teknolojileri’, ‘Yoğunluk İzleyicilerinin Lavvar Perfor-
manslarında Kullanılması’, ‘Kömür İşletmelerindeki Çevresel
Sorunların Çözümü’, ‘Atıkların Değerlendirilmesi’, ‘Kömürün
Kuru Yöntemlerle Zenginleştirilme Teknolojileri’, ‘Kömürün
Külsüzleştirilmesi ve Değerlendirilmesi’, ‘Kömürün Briket-
lenmesi’, ‘Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopisi İle Kömür
Kalitesinin Belirlenmesi’, ‘Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Tek-
nolojileri’, ‘Metanol Üretim Teknolojileri’, ‘Yeraltı ve Yerüstü
Gazlaştırma Teknolojileri’, ‘Kömür Sahalarında İşletme Ön-
cesinde, Anında ve Sonrasında Jeofizik Uygulamalar’, ‘Piroliz
Teknolojileri’ konulu sunumlar yapıldı.
Çalıştay’ın son gününde “TKİ’de Geliştirilmesi Gereken
Alanlar” ve “Kömürlerin Değerlendirilmesi ve Teknolojiler”
başlıkları altında serbest oturum gerçekleştirildi. Çalıştay,
genel değerlendirmelerin yapıldığı kapanış konuşmaları ile
sona erdi.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook