TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 38

Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi belgesinde
öngörülen hedef ve stratejilerin, müktesebat uyumunun
ve yatırımların 2007-2014 dönemi için güncel gerçekleşme
durumlarının değerlendirilmesi ve 2014-2023 dönemi için
güncellenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK MAM arasında “Av-
rupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin Güncellenmesi
Projesi”ne ilişkin sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamın-
da; “Su Kalitesi”, “Atık Yönetimi”, “Hava Kalitesi”, “Endüstriyel
Avrupa Birliği
Çevre Entegre Uyum Stratejisi Güncelleniyor
Kirlilik ve Risk Yönetimi”, “İklim Değişikliği”, “Kimyasallar Yö-
netimi”, “Gürültü Yönetimi”, “Yatay Sektör ve Doğa Koruma”
konularında çalışmalar yapılacak. Proje ile 2007 yılından
bugüne kadar yapılmış yatırımların yıllara göre sektör ve alt
sektörler bazında dağılımları belirlenecek. Ayrıca 2007 yılın-
dan bugüne kadar tamamlanmış yatırımların merkezi yö-
netim, yerel yönetimler, özel sektör, sektör bazında fonlara
dağılımları tespit edilecek.
Proje kapsamında, UÇES belgesinde 2007-2014 yılları için
varsayım ve planlamalardaki sapmaların ortaya çıkartılması
ve yorumlanması yapılacak. UÇES’te yer alan AB Çevre Mev-
zuatının, güncel AB Çevre Mevzuatı ile kıyaslanacak. UÇES’te
şu anda yürürlükte olmayan direktif bazında hesaplanan
maliyetlerin, eski mevzuatın yerine geçen yeni AB müktese-
batının uyum ve uygulama maliyetini ne ölçüde karşıladığı,
yeni mevzuat için ilave bir maliyet analizi gerekip gerekme-
diği, hangi sektör ve mevzuat için maliyet analizinin gerekli
olduğu belirnecek.
Proje ile ayrıca 2023 yılına kadar yapılacak yatırımlar ile
yatırım ihtiyaçları tespit edilecek. Ulusal Çevre Mevzuatı’nın
AB Çevre Müktesebatı ile uyumlaştırılmasına yönelik yatırım
ihtiyacının finansman kaynaklarının yıllık dağılımları da tes-
pit edilecek.
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile ODTÜ
ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüleri’nin ortak-
lığında yeni bir çevri projesi hayata geçiriliyor.
“Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesi-
nin Çevresel Yönetimi” isimli KAMAG projesi ile uluslararası
mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak, liman ve marina
faaliyetleri ele alınacak. Proje kapsamında son yıllarda ülke-
mizde yapılan deniz dibi tarama ve boşaltım faaliyetlerinin
ekosisteme ve insan sağlığına zarar vermeden sürdürülebilir
kullanım ilkeleri doğrultusunda gerek denizde gerekse kara-
da yönetiminin sağlanmasına yönelik bir yaklaşım geliştiril-
mesi hedefleniyor.
“Deniz ve Kıyı Sularında Dip Taraması ve Tarama Malze-
mesinin Yönetimine İlişkin Yönetmelik” eksiklerinin tamam-
lanması ve uygulama aşamasında ihtiyaç duyulacak bilimsel
veri/bilgilerin AB esaslarına uyumlu şekilde katkı sağlaması
amaçlanıyor. Projede, dip tarama malzemesinin karada farklı
alternatif uygulamalar ile geri kazanılmasına yönelik Ar-Ge
çalışmaları gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi
(MESKİ) Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapıldı. Mersin Erdemli
Limanı ve Mersin Uluslararası Limanı’ndan taranan dip mal-
zemelerinin susuzlaştırılması işlemi, Türkiye’de ilk pilot öl-
çekli kurutma tesisi olma özelliğine sahip bulunuyor.
TÜBİTAK MAM - MESKİ İŞBİRLİĞİ
38
Bülten
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook