TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 33

33
TÜBİTAK, Türkiye’deki araştırmacıların, özel sektör temsil-
cilerinin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının,
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Çerçeve Programı
Horizon 2020’den en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağ-
lamak amacıyla “Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendir-
meye Yönelik Destek ve Ödül Programları”nı başlattı.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye
Yönelik Destek ve Ödül Programları, 2014-2020 yılları arasın-
da devam edecek olan, 80 Milyar Avro bütçeli Horizon 2020
(H2020) Programı’na Türkiye’den katılımı ve sunulan proje-
lerin başarı oranlarını artırmak amacıyla tasarlandı. Program
seyahat, koordinatör olma, Marie Skłodowska-Curie ve ERC
Projeleri İçin Ön Değerlendirme Destekleri, Eşik Üstü Ödülü,
Başarı Ödülü ile COST Aksiyonu Teşvik Ödülleri’ni içeriyor.
“Seyahat Desteği” kapsamında, H2020 Programı’na su-
nulacak projelerde yer almak isteyen kişi ya da kuruluşların
proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları gibi
etkinliklere katılımları için yol, konaklama, toplantı katılım
ve vize ücretleri ile yurtdışı çıkış harcı gibi masrafları karşıla-
nıyor. Seyahat desteklerinden, yılda dört defaya kadar seya-
hat öncesinde veya sonrasında faydalanılabilecek.
“Marie Skłodowska-Curie ve ERC Projeleri İçin Ön Değer-
lendirme Destekleri” ile, Avrupa Komisyonu’na sunulacak
olan proje önerilerinin deneyimli kişi ve kuruluşlara ön de-
ğerlendirilmesi yaptırılarak başarı oranının artırılması amaç-
lanıyor.
TÜBİTAK’tan
Avrupa Birliği Programlarına Katılım Desteği
“Koordinatör Olma Destekleri” ile, Türkiye’den paydaş-
ların Avrupa araştırma alanı olanaklarından daha fazla ya-
rarlanabilmelerini sağlamak için projelerde lider olmalarını
teşvik etmek amaçlanıyor. Bu destek programı ile koordi-
natör adaylarının ve ekiplerinin proje hazırlıkları boyunca
gerçekleştirecekleri seyahatler, yapacakları organizasyonlar,
alacakları eğitimler destekleniyor. Bunların yanında, Ekim
ayında yapılan yeni düzenlemelerle, koordinatör adayları
projelerini yazacak veya ön değerlendirmesini yapacak uz-
manları, yayınlanacak kriterlere göre kendileri belirleyebi-
liyorlar. “Koordinatör Olma Destekleri”nin yıl sonuna kadar
başvuruya açılması planlanıyor.
“Eşik Üstü Ödül” ile, projeleri eşik üstünde kalan ancak
çeşitli nedenlerle Avrupa Komisyonu tarafından fonlanama-
yan araştırmacılar ve ekipleri TÜBİTAK’tan 3.500 Avro ödül
alacaklar. Bu tutar, koordinatörler için 7.000 Avro olacak.
“Başarı Ödülü” kapsamında ise proje yürütücüsü, ekibi ve
kurumu ödüllendirilecek. H2020 üyesi ülkeler arasında ilk
defa uygulanacak olan ve projedeki ortak ya da koordina-
törün payına göre artış gösteren “Başarı Ödülü” kapsamın-
da, örneğin, yürütücünün projedeki payı 220.000 Avro ise
15.400 Avro, 1.500.000 Avro ise 57.000 Avro tutarında ödül
ödemesi yapılacak. Koordinatörler için ise ödül, bu tutarların
iki katına kadar çıkabilecek. Yoğun ilgi gören Destek ve Ödül
Programı ile ilgili detaylı bilgi için
web
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook