TÜBİTAK Bülten / Sayı 156 - Aralık 2014 - page 28

28
Bülten
J
aponya'nın AB ile Bilim ve Teknoloji İlişkilerine Yönelik
Proje Kapanış Konferansı’nın birinci gününde Avrupa ve
Japonya’dan AR-GE fonlayıcı kuruluşları bir araya geldi.
Konferansın ikinci gününde, projenin Danışma Kurulu top-
lantısı ve Avrupa-Japonya Çıkar Grubu Açılış Toplantısı ger-
çekleştirildi.
CONCERT-Japan projesi, TÜBİTAK’ın öncülüğünde, Avru-
pa-Japonya arasında ortak bilimsel ve teknolojik araştırma
CONCERT-Japan
Projesi Çalışmaları Tamamladı
Türkiye, CONCERT-Japan projesinde Koordinatör olarak görev yaptı ve Avrupa ülkelerinin Japonya ile bilim ve
teknoloji ilişkilerini yönlendirecek olan süreci yönetti. Söz konusu projenin Kapanış Konferansı 1-2 Aralık 2014
tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.
öncelikleri belirlemek, bu doğrultuda ortak araştırma faali-
yetleri gerçekleştirmek ve bu vesileyle işbirliğini arttırmak
amacıyla başlatılan bir girişim.
CONCERT-Japan (Connecting and Coordinating European
Research and Technology Development with Japan / Japon-
ya ile Avrupa Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri-
nin İlişkilendirilmesi ve Koordinasyonu), Avrupa Birliği Çer-
çeve Programları (AB ÇP) kapsamındaki Uluslararası İşbirliği
alanında yürütülen bir proje.
Türk-Japon yılı olan 2010 yılında başlatılan 4 yıllık ve 2
milyon Euro bütçeli bu proje, Japonya ile Avrupa arasında-
ki bilim teknoloji bağlarının kuvvetlenmesine katkı sağladı.
Türkiye’nin liderliğinde yürütülen projede, 10’u Avrupa ülke-
lerinden, 3’ü de Japonya’dan olmak üzere çoğunluğu Bakan-
lık seviyesinde 13 ortak yer aldı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Alper KUTAY
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...44
Powered by FlippingBook